« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

91994_94656_oop.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Úsek vedoucího odboru
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Č.Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
obdržel dne 19.08.2021 žádost navrhovatele:
<br> Znakon a.s <.>,IČO: 26018055,Sousedovice 44,386 01 Sousedovice (dále jen „žadatel“)
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě stanoviska
Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu Strakonice
č.j.: KRPC-94984-1/ČJ-2021-020706 ze dne 16.08.2021 a dopravního inspektorátu Prachatice
č.j.: KRPC-93193čj-2021-020606 ze dne 23.08.2021 a dále v souladu s § 77 odst.1,2 a 5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/4 a č.I/22 okres Strakonice a okres Prachatice
dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy,z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu opravy silnice
č.I/4 u obce Malenice – místní část Zlešice (Zlešické zatáčky) <.>
<br> Termín: 06.09.2021 – 31.10.2021
<br> Podmínky:
1.Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje,Dopravní
<br> inspektorát Strakonice Č.j.KRPC-94984-1/Čj-2021-02070...
91994_DIO.pdf
/ II4 Zlešické zatáčky - Zlešice DIO - ll4 Zlešické zatáčky - Zlešice
<br> „má:
<br> doc <.>
<br> r \.<.> ; 5- ' _ _; (." ' — Ě.- WchhovEce._ ' V l._ „ __ _._ | * - |? V:" ' u 3.l.\ I:“ ': _ “\\,\ r,_r -,;,_!,_ „_ _.er _ __ \ ] J.LJ'.|-_ " Š' ';.? rl.3“ --—„_ž_-_ l' ' '"QQlu'as-ťanx l_l -' “.:.“ __ " É,<.> :! : l:;?' : '=___£._-_ ' J.:.: i'r gf * Rádošoaieé;,* : „ J;— Ú _ V -.;,'.<.> Ř _.<.> “-"$: 't__=__ _?.<.> _ Albmch lige.\ V “3_„ 3“ - '— - _ ' ti.-lelmklf <.>,* ' *I'.l|_.__._.<.> : „___ | \II'I- -"1 " - "'— ' \_ | _ '$ —,: r "*.“ '-"_._“ Tví: :? \\.- :; ' ' _.&“ hl" A waši,- \ v : I.:-„ " L' -r ___ _ Fr— “'“—' ďT-'—'.' f _ „_ _,“(V-_; _,_ 31.111- | - **,“.“ r ',_ $““—"Jx -| - - '“ 7“: _.<.> „ „ <.>,„___,„„.<.> v \ ; _ >,_ (vů-a?" -.5_ a;; f- _._ _ QR _ _ „A 'i'" “$“"“ -.<.> -,Vš slřcer _ \ n „ “< <.>,* ' ' '“ '.- _.<.> -- ' _ * - _ \ * “** — __.<.> ;“ _ „_ _ _"- __.„_ _ ____ _ __ _ __ _ -__ _,_ __._l,R57
<br> _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___ __ _ __ „___-__ 2.(Amt-___— _____\___í<_3—iI-;,'“_ ___ :_ *w- ' " “ “* '- '_“_ 1-2' ' “'.“ " __ „.__ (šál-cm'" - I:- i * Zim—Šalda:
<br>.<.> f'v— " - " ' \ lvl,* ' _ * <.>,t_ “v ' ::::— t— * )?:Řá "- : vx; __; \ 'H' _ _?— ";._ v_;_ Dutch „,__ \ I' “_ l + „ *; „_.-"._ „ i - „ u_i 'n'-.$1____5_ _ _ _ |_ ______\ Kg; _ _,4 f“ “**-»!.- Stmnkwlce n.Blanku -' -.*.-Í" ' VimPETBaD-_ ať >“ ' “"“-ŠÉF“ := <.>,<.> _.__ _ _,r.'$ __ __ _ ___ _ _ _x _,; ___ \ “linki -',„_ k u.„ <.>,<.> „_ - „ [“ MPx—__ _ _ l___ :* _ _ _l ____i__ _ _ _ ___A |._,„_ _ _ ___- \.::; _ x ; \ _; __Al “u \ ;.<.> _.- — W:_____ “*=-„_._.„Samec \\ _.-= -.“ $“““ wmv“ „,' " “' \\ “ i \ _ ' ' ' _.[_1 l“ _,“) T_ _ „= _ '$.- ' ' * " - \.-,Hlnb kX—n vn "u ' - ':Í' __ Ptachanc._,mmm.0 a_.» wg._ _'»_:;_fj„_'_; - 4 5' _,i" '.__ _ ; f:; 1-,_ \ : j_-__ \: ).:(.g? '.ll-L-L—- <.>,Í“._C '“ _ \.<.> i\o ' _ [:_f,: '.<.>.X <.>
<br> :" t (: - “J <.>,: '.“ '.:í ' <.>
<br> ' 'n'“ " '- V místní komunikace 2 3 ' GP.202 f POLlClE ČESKÉ RĚHUĚÉÁ: [***: stávající svislé nz _ ZČ g,KRAJSKÉ ŘED...

Načteno

edesky.cz/d/4861870

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz