« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Protokol o zkoušce vody č. 502/2021 vrt Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (117.09 kB)
Vodohospodářské inženýrské služby,a.s.centrální laboratoře ČoV ll,293 01 XXXXX XXXXXXXX -.Podlázlgt laboratoř č.íXXX akreditovaná člA dle čsru eru lso/lEc 17025:2018 xA L 1453 Strana 1/1 Protokol o zkoušce vody č.50212021 Čislo vzorku: 1í26 Datum příjmu: Datum odběru: Datum zaháje ní analýz,<.> Datum ukončeni analýz Datum expedice: Zadavatel: Obecní úřad Rokytá Horni Rokytá 35 295 01 Mnichovo Hradiště 1s.7.21 19,7.21 19,7.21 22.7.21 22.7.21 Odebral: Typ vzorku: XXXXXXXX XXXXXX (akreditovaný odběr) pitná voda - sit' číslo vzorku Místo odběru 1126 Z,Rokytá,Horní,č.p,92-RD BIADA č 29 dle ČSN EN lso 6222 BlADA č,33 dle návod firmv Hach BIADA č_34 dle ČSN EN 1622 BlADA č 4 íA) dle ČSN lso 7150-,1 BIADA č.5 dle ȧ\LEN26ZZZ BlADA č,6 dle Acta hvo,Př.č,2,1/1976 BIADA č 9 dle ČSN lso 6332 Tento protokol lze šířit pouze v plném nezměněném znění,jinak jen se souh/asern zkušební laboratoře,Výsledky provedených zkouŠek se týkali jen zkoušeného vzorku uvedeného v tomto protokolu.tJ vzorkú neodebraných naší vzorkovací skuPinou (dle 81 oV Č,3 a Plánu vzorkovánÍ) neručí laboratoř za kvalitu odběru,ale jen za provedené analýzy.Výsledky zkoušek jsou uváděny bez nejistotY měření a vzorkovánÍ,Bližší informace o metodě poskytneme zákazníkovi na požádáni.Zkoušky a typ vzorku oznaČené * nejsou akreditované.ZkouŠky oznaČené + provedl subdodavatel.-* Hygienické limity stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č,252/2o04sb v platném zněnÍ.MH = mezná hodnota - jejÍ překročení nepřed' stavuje akutní zdravotní riziko.NMH = nejvyšší mezná hodnota - její překročení vylučuje pouŽití vody jako pitné.ABZN = abnormální změna v distribuční síti,tJ ukazatelú ca a Mg vyjadřuje uvedený limit minimální hodnotu pro vody,u kerych je při Úpravě jejich obsah uměle snižován,tJ sumy CA + Mg je uvedena doporučená hodnota,která je stanovena z hlediska zdravotního,nikoli technického.lJ trihalomethanŮ je limitní hodnota 100 mikrogramú na litr pro jejich součet- S - subdodavatel,akreditovaná metog-a,<.> E*-

Načteno

edesky.cz/d/4860548

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz