« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Vidov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-o-zahajeni-aktualizace-bpej-na-casti-k.u.-vidov.pdf
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Oddělení pozemkových úprav
<br> Rudolfovská tř.493/80,České Budějovice 4,370 01 České Budějovice
<br>
<br> Naše značka: SPU 314062/2021
Spisová značka: SP3494/2021-505101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: m.pultr1@spucr.cz
<br> Datum: 30.8.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zahájení aktualizace BPEJ
<br>
<br> Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Oddělení pozemkových úprav,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb.<,>
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Vidov (parcela KN 151/1)
<br>
Terénní průzkum se uskutečnil dne 23.8.2021 na části katastrálního území Vidov (parcela KN 151/1)
<br>
<br> Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním
pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Jihočeský kraj <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
vedoucí oddělení
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Vidov
č.p.51
370 07 Vidov
<br>
<br>
<br>
<br> 2 / 2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Potvrzení o vyvěšení
<br>
<br>
Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v části k.ú.Vidov bylo vyvěšeno
<br>
<br>
dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz