« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prezkum.pdf
(ŠJ—DBOR :NtERNíHo ÁUDlTUÁ KONTROLY " Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Číslojednací: 087992/2021/KUSK Stejnopis č.2 Spisová značka: SZ_042345/2021/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce EELBABKA IC 00233226 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření obce Felbabka za rok 2021 bylo zahájeno dne 04.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 23.08.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Felbabka Felbabka 79 268 01 Hořovice
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX - kontrolor: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX Obec zastupovala: XXXX XXXXXXXX — místostarostka
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> — finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> — hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům o...

Načteno

edesky.cz/d/4853753

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz