« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - FÚ - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se osvobození

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (792.49 kB)
Příloha č.2
<br> Informace pro poplatníkv daně z nemovitÝch věcí tÝkaiící se uplatnění
osvobození podle § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX z nemovitÝch věcí na
<br> zdaňovací období roku XXXX
<br> Ustanovení § 4 odst.1 písm.k) zákona o XXXX z nemovitých věcí ve znění účinném
od X.1.2020,které vzhledem k přechodnému období lze v pIné šíři uplatnit
na zdaňovací období roku 2O22:
<br> Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu,v jakém se na nich
nachází
<br> 1.ochranné pásmo vodního zdroje l.stupně <,>
2.krajinný prvek skupina dřevin,stromořadí,travnatá údolnice,mez <,>
<br> příkop nebo mokřad,pokud ie tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství <,>
nebo
<br> 3.příkop,mokřad,močál,bažina,skalní útvar,rokle nebo strž,pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce,které nejsou
užívány k podnikání
<br> V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje l.stupně nedocházíkžádným
změnám.Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost
podat daňové přiznání k XXXX z nemovitých věcí <.>
<br> Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst.1 písm.k)
bodu 2 zákona o XXXX z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných
prvků (skupina dřevin,stromořadí,travnatá údolnice,mez,příkop nebo mokřad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS,a to v rozsahu,v jakém se na
pozemku nacházejí k 1.lednu rokun na který ie daň stanovována <.>
<br> Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LP|S provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen,<,> SZlF").Bližší informace k podání podnětu lze
nalézt na adrese:
https://www.szif.czlcs/lpis-evidence ekoloqicky vyznamnych prvku
<br> Osvobození pozemků v rozsahuo v jakém se na nich nachází příkop,mokřad <,>
moěáIo bažina,skalní útvar,rokle nebo strž,pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce,které nejsou užívány k podni...

Načteno

edesky.cz/d/4853147

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz