« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 21. RM (18.08.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21. RM (18.08.2021)
Z Á P I S
z 21.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 18.srpna 2021
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> RNDr.XXXX XXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXXXX a Ing.XXXXXX XXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.XX.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
<br> 1.Schválení programu jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na byt č.17 v budově čp.702 ve Volyni
4.Realizace a financování akce „Rekonstrukce kanalizace ul.Nádražní – Volyně,II.etapa“
5.Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky „I/4 Volyně,chodník v ul.Nádražní “ (SFDI)
6.Výběr zhotovitele stavby „ZTV Skalka IV.etapa“
7.Pronájem části pozemku parc.č.741 v k.ú.Volyně
8.Platový výměr ředitelky MŠ Volyně
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je
přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.16/08/21:
RM schvaluje program a poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 2/
Usnesení č.17/08/21:
RM schvaluje Ing.Marii Náhlíkovou a Ing.Václava Valhodu jako ověřovatele zápisu <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 3/
Usnesení č.18/08 /21:
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.04.2015 s paní V D na byt č.17
v budově čp.702,ulice Pod Malsičkou ve Volyni,a to dohodou ke dni 30.09.2021 <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
Usnesení č.19/08/21:
RM ukládá uzavřít dohodu mezi městem Volyně a paní V D o ukončení nájemní
smlouvy ze dne 30.04.2015 <.>
Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
Zodpovídá: Ing.Vokrojová
Termín: 30.9.2021
ad 4/
Usnesení č.20/08/21:
RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „Rekonstrukce kanalizace ul.Nádražní –
Volyně,II.etapa“ s celkovými náklady ve výši 2...

Načteno

edesky.cz/d/4841833

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz