« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 78/2021 Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 78/2021 Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
P racov i š tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t e l.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny
<br> Z 3717/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.20/15
ze dne 15.10.2020,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným
postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
sdělení“),proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 23.9.2021 od 13.30 hod <.>
<br> Vzhledem k tomu,...

Načteno

edesky.cz/d/4837384

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz