« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (vytvoření podmínek pro transformaci rozvojového území Bubny-Zátory dle současného stavu poznání území a hledání příznivějšího trasování technické infrastruktury), č.j. 75/2021 Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (vytvoření podmínek pro transformaci rozvojového území Bubny-Zátory dle současného stavu poznání území a hledání příznivějšího trasování technické infrastruktury), č.j. 75/2021 Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo : Mar iánské nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t e l.: Kontaktn í cen t rum: 12 444,fax: 236 007 157
e -mai l : posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání
<br> Aktualizace č.11 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy
(vytvoření podmínek pro transformaci rozvojového území Bubny-Zátory
<br> dle současného stavu poznání území a hledání příznivějšího trasování
technické infrastruktury)
<br> V souladu s ustanovením § 22,§ 39 odst.1 a § 42b odst.2 zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
Odbor územního rozvoje MHMP,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
o zahájení řízení o vydání Aktualizace č.11 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy (dále
jen „Aktualizace č.11 ZÚR HMP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu
uvedené Aktualizace č.11 ZÚR HMP <.>
<br> Návrh Aktualizace č.11 ZÚR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva
hl.m.Prahy č.20/20 ze dne 15.10.2020,kterým bylo schváleno pořízení této
aktualizace <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
ustanovení § 41 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),návrh
na vydání Aktualizace č.11 ZÚR HMP formou opatření obecné povahy,kterým se
Aktualizace č.11 ZÚR HMP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace
v době pandemie,č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 (dále jen „metodické
sdělení“),proběhne řízení o vydá...

Načteno

edesky.cz/d/4837381

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
03. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz