« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/16866/2021/Vnk
<br> DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY <,>
s.r.o <.>
Slavníkovců 455
391 55 Chýnov
<br>
<br> Č.j.: MS/16867/2021
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: vanek@musobeslav.cz
<br> Datum: 17.08.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a regionálního rozvoje,silniční hospodářství,jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním
orgánem ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského
úřadu Soběslav dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podnětu právnické osoby
– DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY,s.r.o <.>,IČ 26071584,Slavníkovců 455,391 55 Chýnov
(dále jen „žadatel“),podaného dne 30.07.2021 <,>
<br>
r o z h o d l
o s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím souhlasu KŘ Policie
Jčk,DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX pod č.j.KRPC – 787 – 412/ČJ – 2021 – 020806 a souhlasu
vlastníka komunikace SÚS JčK,závod Tábor <,>
<br>
na pozemní komunikaci: III/13528,III/13531,III/13527
<br> v místě: Myslkovice,Brandlín – viz situace
<br>
z důvodu: oprava propustku na silnici III/13527
<br>
na dobu: od 11.09.2021 do 17.09.2021
<br>
popis PÚP: označení objízdné trasy pro uzavírku silnice III/13527 u obce Košice – viz
DIO v příloze
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.MS/16867/2021 str.2
<br>
Podmínky pro provedení pře...

Načteno

edesky.cz/d/4828087

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz