« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument MZ zde ke stažení. (509.71 kB)
Úřad pro zastupovánístátu ve věcech maietkovÝch
<br> Rašínovo nábřeží 39O/42,128 00 Praha2
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.25612013 Sb <.>,kaiastrální zákon,vlastníkům
nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí
<br> dostatečně určitě
<br> ÚraO pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona
č.256l2ot3 Sb <.>,katastrálnízákon,vlastníky nemovitostí a daIší oprávněné osoby,kteří nejsou označeni
v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému
vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úradu pro zastupování státu ve věcech
majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci,<,> Nabídka majetku",v části,<,> Nedostatečně
určitě identifikovan í vlastníci" <.>
<br> úřad pro zastupování státu ve věcech maietkovÝch tímto upozorňuie na skutečnost,že pokud se
vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § ].O50,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanskÝ
zákoník.ti.do 31.12.2023,má se za to,že ii opustil.Potom ve smvslu § ].O45.odst.2 tohoto zákona
připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <,>
​​​​​​​
> <.>
^c
<br> 9l
<br> c
<br> 6,!
<br> (
<br> o;i
<br> c;
<br> >;
<br> 9c
<,> a
oEb!
<br> >(
<br>.9(al r
<br> o
<br> E
o
<br> o
N
<br> o
<br> o-
<br> oaNc
<br> z <,>
|y
<br> cl
<br> ol
<br> óEz
<br> _9o
<br> o;i
-gž
a!
<br> itg,E
§ <,>
<br> o
<br> o!
E
<br> Pi
-ia
<br> ó
J
<br> o
<br> a
<br> \
<br> ó]
o
<br> 0
<br> l
-!
:!
<br> z (
c
<br> o
<br> z (
Neznámý vlastník tabulka zde ke stažení. (112 kB)
> <.>
^c
<br> 9l
<br> c
<br> 6,!
<br> (
<br> o;i
<br> c;
<br> >;
<br> 9c
<,> a
oEb!
<br> >(
<br>.9(al r
<br> o
<br> E
o
<br> o
N
<br> o
<br> o-
<br> oaNc
<br> z <,>
|y
<br> cl
<br> ol
<br> óEz
<br> _9o
<br> o;i
-gž
a!
<br> itg,E
§ <,>
<br> o
<br> o!
E
<br> Pi
-ia
<br> ó
J
<br> o
<br> a
<br> \
<br> ó]
o
<br> 0
<br> l
-!
:!
<br> z (
c
<br> o
<br> z (
Dokument zde ke stažení (896.68 kB)
lNFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl úěinnosti zákon ó.25612013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen
katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu pře-dat
Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVV) údaje o nemovitostech <,>
u nichŽ není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný
označena dostatečně určitě <.>
<br> V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVltl ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným
vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat
obecnímu Úřadu,na jehož územi se,nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní
na Úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVtvt provést v součinnosti s příslušným obecním úřadém
šetření k dohledání vlastníka <.>
<br> zJistÍ-li ÚZSVV osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny
dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva
v obČanskoprávním řízeni.Přihlásí-li se ÚZSVVI osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti <,>
UZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu <,>
nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řizení <.>
<br> Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-|i lhůta podle občanského zákoníku,má se za to <,>
Že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vycházi ze skutečnosti,že k vlastnictví
takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze
předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu
§ 1050 odst,2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10let nevykonávánívlastnického práva
se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
<br> Pokud osoba (tyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené
na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm,cz,může se obrátit na místně
přísluŠné odloučené nebo územní pracoviště ...

Načteno

edesky.cz/d/4821551

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz