« Najít podobné dokumenty

Obec Háje - Zápis č.6/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Háje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.6/2021
Zápis č.6/2021
<br>
ze zasedání Zastupitelstva obce Háje z 29.7.2021
<br>
Místnost obecního úřadu: zahájení v 18:00 hod <.>
Předsedající jednání: p.XXXXX XXXXXX
<br> Přítomni: X členů dle prezenční listiny
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení,schválení programu <.>
2.Schválení ověřovatelů zápisu <.>
3.Pořízení změny Územního plánu obce Háje <.>
4.Smlouva o úvěru od České spořitelny a.s <.>
5.Smlouva o výpůjčce a následném darování kompostérů <.>
6.Dešťová kanalizace v obci <.>
7.Žádost o povolení výjimky rušení nočního klidu <.>
8.Informace o stavu projektové dokumentace k projektu „Rozšíření kanalizačního a
<br> vodovodního řádu v obci Háje“ <.>
9.Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024 <.>
10.Diskuse <.>
11.Usnesení <.>
12.Závěr <.>
<br>
<br>
<br>
Průběh jednání:
<br>
1.Zahájení provedl starosta p.XXXXX XXXXXX,přivítal přítomné členy zastupitelstva obce
a konstatoval usnášení schopnost ZO (7 členů).Byl přednesen program jednání a
doplněn o body 7,8 a 9.Starosta vyzval členy ZO k podání návrhů na úpravu,či
doplnění programu.Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen <.>
2.ZO schválilo,že tento zápis budou ověřovat tito členové: XXXXX XXXXXXXXX a XXXXXX
Steinbach <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti 0 Zdrželi se 0
3.ZO schválilo záměr pořízení změny Územního plánu obce Háje zkráceným postupem <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
4.Starosta obce informoval ZO o pozastavení jednání s prodávajícím,z důvodů na
straně prodávajícího.Starosta obce podal návrh na zrušení tohoto bodu.ZO po
projednání schválilo zrušení tohoto bodu <.>
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
5.ZO schválilo Smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostérů <.>
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
6.Starosta obce informoval ZO o možnosti vybudování dešťové kanalizace v obci Háje <.>
7.ZO schválilo žádosti o povolení výjimky rušení nočního klidu ve dnech 28.8.2021 od
22:00 hod.do 29.8.2021 do 6:00 hod <.>,4.9.2021 od 22:00 hod.do 5.9.2021 do 6...

Načteno

edesky.cz/d/4819005

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Háje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz