« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/16527/2021/Kuc
<br> INTEM spol.s r.o <.>
K dubu 2330/2b
Praha 4-Chodov
149 00 Praha 415
<br>
<br> Č.j.: MS/16529/2021
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: kucera@musobeslav.cz
<br> Datum: 13.08.2021
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a regionálního rozvoje,silniční hospodářství,jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním
orgánem ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského
úřadu Soběslav dle ust.§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“),postupem v souladu s ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě návrhu ve smyslu
§ 42 správního řádu na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,který dne
11.08.2021 podal
<br> INTEM spol.s r.o <.>,IČO 42407133,K dubu 2330/2b,Praha 4-Chodov,149 00 Praha 415
<br> (dále jen „navrhovatel“),po písemném vyjádření Policie České republiky ze dne 09.07.2021 pod
č.j.KRPC–787–661/ČJ–2021–020806 a souhlasu SÚS JčK,p.o <.>,závod Tábor ze dne 10.08.2021
pod č.j.SUS JcK 15010/2021 z moci úřední
<br>
s t a n o v u j e
<br>
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu v souladu s § 171 až 174 správního řádu
přechodnou úpravu provozu v Tučapech u Soběslavi,na sinici č.II/135 a III/12841,která
spočívá v umístění a osazení přenosných svislých dopravních značek a dopravních zařízení podle
dopravně inženýrského opatření „Tučapy – rekonstrukce vNN směr škola,Nouze: 6x B 20a
„Nejvyšší dov...

Načteno

edesky.cz/d/4818204

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz