« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-roudne-vidov-dio.pdf
Legenda:,'A MS
<br> © 820- dočasné dopravni značení
<br> V“ trvalé dopmvni značen!
<br> ' 50 131 - PŘELOŽKA SILNICE |||/15523 v.km 139,174 - 139,555 VPRAVO “ _ _ ĚSITUACE,M1: 1 000 “ 08 2021
<br> | ______________.<.> ______________________ “- """"" — —-':'.31nmmg_il€hňiím5„ „„ - - *“.' zachování průjezdn
<br>.<.> „ ' ' " » šířkymln.3m
<br>,/\!
<br>.v.:=,|£5
<br> - sms BUDĚJOVICE
<br>,; <.>
<br> '.“ W.<.> __ L'"
<br> uuu—.<.>.“.<.> „uwwnuwuuu uwnmqunuuw.<.>.<.> „._wu.wu-»=._
<br> "Annual-53mmnugiuhpqnlbj!"45015575annunnunrjnjunnllnnunmnwnnaqyunnnhunmngpgg „„Z-,<.>.<.>.<.>,<.> „.<.>.<.>._.<.>._.<.>._.<.>.<.>.<.>.<.> _._._-—_—_- 9.<.>.;—.<.>.<.>.-a.v.<.>.<.>._.<.>.= <.>,<.> _.<.> =.„ř - __ - - ') \ <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„_ “\
<br> unu.w„wn.<.> 4.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.> —„m.<.>.<.> “uummnnunnn-muaunnmunnnnnnnnlnn "
<br> \.<.> __"— \ mom: qua
<br> '\ ".<.>._ \zvmtnř ramp wnmo.: mh.- \.*Q-——__x-—-—-+-w>='_'7z—"
<br> Www: Rychlost v předmětném úseku sil.III/ 6532 povolena dle stanovení OGP č.j.ODAS/19731! 2019 So
<br> Odstranění starého a výstavba nového silničního propustku,“""“ D3“ 30131 2 21.11.2019 povčlena na 59km/ <.>
<br> % <,>
<br> Zadavatel: Doprastav,a.s.%- \ ooval: Jm K beš Dn : "».<.> ' Z"" " “ $$$.th -.*“ <.>
<br> Emall: infoasignlstavu Poznámka: Telefon: 602 403 383 90va mm“
verejna-vyhlaska-stanoveni-prechodne-upravy-provozu-roudne-vidov.pdf
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/13294/2021 Bo vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/13294/2021-2 Bc.Bouchal 386804435 bouchald@c-budejovice.cz 10.8.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 6.8.2021 žádost navrhovatele:
<br> Doprastav,a.s <.>,organizační složka Praha,IČO 49281429,K zahradnictví 13,180 00 Praha 8-
Střížkov,kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,IČO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích č.j.KRPC-62-
416/ČJ-2021-020106 ze dne 4.8.2021 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.5 zákona
č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci III/15532 Roudné – Vidov,z důvodu odstranění původního a výstavbu nového
silničního propustku – dálnice D3 – viz DIO,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Termín: 16.8.2021 – 31.8.2021
Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v soul...

Načteno

edesky.cz/d/4812892

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz