« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - MěÚ Horažďovice - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210803085800955.pdf
dírubníkš %! m doplnění urnice tl.021524310
<br> (fágů/e“
<br> )% v
<br> V
<br> /ořízqtňí(b hra <,>
<br> a délce 41 ;zahtVšp pružno sf;zal'wk9
<br> 'vr
<br> ?“ L '/
<br> tI trav ísměří ! pl cha 26 :
<br> <.>,<,>,(( varovn „-,/,š: ' m ka,' ť,ažba * „ _,'.\\ \\ \ ob va asf.vrstev tl 0,10cm plocha 63 m2 \\ \
<br> přesunutí Stávající SDZ P4
<br> 1-—<————(—————c———<—»—_<___<_A_(____(____<_ / N ' _ _— N _ N »,- _- :- - !_ / J 0 HRANICE A ZNACENI HRANICE POZEMKÚ DLE KATASTRÁLNÍ NIAPÝ (KN) 832/2 ČÍSLOPOZEMKU DLE KATASTRÁLNINIAPVIKN)
<br> / ___ _
<br> 2 ___-=
<br> VNITŘNÍ KRESBA DLE KN
<br> STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
<br> ROZHRANÍ ZPEV.PLOCH,ZPEVN.A NEZPEVN.PLOCHÝ STÁVAJI'cíTERE'NNí HRANA,SVAH
<br> BET.SLOUP,STROM,PODZ.HYDRANT,VOD.ŠOUPĚ KAN.VPUST,DOPRAVNÍ ZNAČKA,STUDNA
<br> PLOT DRATENÝ
<br> PLOT ZDĚNÝ
<br> NADNIORSKA VÝŠKA BODU (pr)
<br> SNÍŽENA OBRUBA,VÝŠKA NAD VOZOVKOU 2 CM SILNIčNíOBRUBA,VÝŠKA NAD VOZOVKOU 12 CM
<br> r/j / D UV NOVĚ NAVRŽENÉ ULIČNÍVPUSTI ;; x 3 (moc) PŘEVÝŠENÍNADVOZOVKOU ;) /,ra //l [ „,rz ' I 3 LEGENDA PLOCH „J „ ' ',<.> z ',1-2 ',A <.>,<,> ' STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE » ASFALT |NŽENÝRSKÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍCHODNÍK-BETONDVÁDLAŽBA,NOVĚ KOMUNIKACE - ASFALT STAVAJÍCÍ —-— -—+ --— ——> — VODOVUD NOVÝ CHODNÍKPROPĚšL-RETONOVA DLAŽBA __1,— “- >— _ KANALIZACE * „„ * N — CETIN PODZEMNÍSDĚLOVACÍ VEDENÍ-ZANIER POLOHA NOWMLATOWCHODMK __ „+ __ A.<.> _ g ČEZNADZEMNÍVEDENÍNN ZELEN
<br> T
<br> - PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACI NUTNO PROVĚST PŘESNÉ VYTYČENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJICÍCH [NŽENÝRSKÝCH SITÍ.ll! - PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ A PRÍP.PŘELOŽEK SÍTÍ NUTNO POSTUPOVAT VELMI OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K PŘEKOPU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.ll! - ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ,NEMOHOU SLOUZIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHEMA.INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM
<br> STAVBY VEŠKERÉ PODZEMNI SÍTĚ VYTÝČIT.- VEŠKERÉ SÍTĚ VEDENĚ POD KOMUNIKACEMI A ZPEVNĚNÝMI PLOCHA
<br> TÝVEDENY V CHRÁNIČKÁCH.UAH
<br> —VEŠKERĚ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH MOHOU BÝT PROVÁDĚ POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNÚ.UDQ,„\C...
Společné povolení Oprava křižovatky Břežany.pdf
Mírové náměstí 1,341 01 Horažďovice
Odbor dopravy
<br>
Naše č.j.: MH/10763/2021
Spisová značka: MH/10629/2021-279.9
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: kotisova@muhorazdovice.cz
<br> Datum: 05.08.<.> 2021
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O Z N Á M E N Í O Z A H Á J E N Í S P O L E Č N É H O
<br>
Ú Z E M N Í H O A S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í
<br>
Městský úřad Horažďovice,odbor dopravy obdržel dne 28.07.2021 žádost,kterou podala
právnická osoba obec Břežany,Břežany 23,341 01 Horažďovice,IČO: 00573396,o vydání
společného povolení pro umístění a provedení stavby s názvem „Břežany,Oprava křižovatky ve
středu obce“ na p.p.č.2287/1,2330/1,3678 v k.ú.Břežany.Uvedeným dnem bylo zahájeno
správní řízení <.>
<br> Stručný popis stavby:
Stavba řeší změnu dokončené stavby – stavební úpravu místní komunikace na p.p.č.2287/1 v k.ú <.>
Břežany v místě křižovatky se silnicí III/18614 v obci Břežany.Součástí stavby je zřízení místa pro
přecházení přes místní komunikaci <.>
<br> Účel užívání stavby:
Stavba veřejné dopravní infrastruktury
<br> Městský úřad Horažďovice,odbor dopravy,jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II.a III <.>
třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací dle § 40 odst.4 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánu a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)
<br> oznamuje zahájení společného řízení <,>
ve smyslu ustanovení § 94m odst.1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým
účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené
s ohledáním na místě na den
<br> 10.září 2021 (pátek) ve 12:45 hodin
se schůzkou pozvaných na místě stavby <.>
<br> Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být
vyvěšena nejméně 30 dnů předem.Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout
do podkladů pro vydání ...

Načteno

edesky.cz/d/4811958

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz