« Najít podobné dokumenty

Obec Radíkovice - SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADÍKOVICE 2020 (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o schválení účetní závěrky[1].jpg [0,42 MB]
Protokol o schvéleni/neschvéleni
<br> Iv
<br> ucetn
<br> r
<br> r
<br> zavérky
<br>
<br> Nézev Uéetni jednotky: Obec Radikovice
Sidlo: Radikovice 28
<br> 503 27 Lhota pod Libéany
ICO : 45978786
<br>
<br> Kontaktni osoba:
<br> Datum fléetni zévérky: 31.122020
<br> Uéetni zévérka: Radna
<br> Datum rozhodnutl’ o schvélenilneschvéleni: 29.06.2021
Schvalujici organ: Zastupitelstvo obce
<br> Clenové schvalujiciho orgénu:
ing.Martin Vondrééek,starosta obce
Mgr.Pavla Hataéové,mistostarostka
ing.Libuée Hepnerové,mistostarostka
Mgr XXX XXXXXXXX,zastupitel
XXXX XXXXXX Rychterové,zastupitelka
<br> vyrok o schva’leni nebo neschvéleni fiéetni zévérky: Schvéleno
<br> Za'pis o neschvéleni fiéetni za'vérky:
<br> Identifikace prflkaanch I’Jéetnich zéznamfl podle § 6,pfipadné popis daléich skuteénosti vy'IZnamny'ch pro uiivatele
<br> I'Jéetni za’vérky:
<br> Vyjédfeni fléetnijednotky k eroku o schvéleni nebo neschvéleni fléetni zévérky nebo k zépisu o neschvéleni déetni zévérky <,>
<br> pfipadné k daléim skuteénostem souvisejicim se schvalovénim L'Iéetni za’vérky:
<br> Zastupitelstvo schvaluje zévéreény uéet za rok 2020 s vyjédfenim souhlasu
<br> s celoroénim hospodafenim a to: bez vyihrad <.>
<br> Za Uéetm' jednotku:
<br> ing.Martin Vondrééek,starosta obce Podpis.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> OBEC
<br>
<br> RADI’KOVICE
503 27 Lhota pod LibCany
<br> IC‘ 459 78 786
<br> (4!
<br>
<br> FENIX,Wkaznictvi 9.01.006 Strana 1
<br> Tisk: 12.072021 23:39:08
P2_RA_2020-12[2].pdf [0,16 MB]
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 459787862020 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Radíkovice
<br> Radíkovice 28
<br> 503 27 Lhota pod Libčany
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 495 000,00 495 000,00 572 068,19 115,6 115,60000 1111
<br> Daň z příjmů FO placená poplat 10 000,00 10 000,00 9 308,46 93,1 93,10000 1112
<br> Daň z příjmů FO vybír.srážkou 47 000,00 47 000,00 56 795,24 120,8 120,80000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 434 000,00 434 000,00 425 104,97 98,0 98,00000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 18 430,00 18 430,00 18 430,00 100,0 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 950 000,00 950 000,00 1 165 896,51 122,7 122,70000 1211
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.77 000,00 77 000,00 110 887,00 144,0 144,00000 1340
<br> Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 5 100,00 127,5 127,50000 1341
<br> Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 730,00 73,0 73,00000 1361
<br> Daň z haz.her výj.d.d.tech.her 5 000,00 5 000,00 16 069,83 321,4 321,40000 1381
<br> Zruš.odvod z loterií kromě VHP 4,360000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 250 000,00 250 000,00 328 940,63 131,6 131,60000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 275 750,00 275 750,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.68 100,00 68 100,00 68 100,00 100,0 100,00000 4112
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 050,001031 2111
<br> Pěstební činnost 12 050,001031
<br> Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.4 375,002122 2310
<br> Sběr a zprac.druhot.surovin 4 375,002122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 500,00 7 500,00 4 708,00 62,8 62,83639 2111
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 13 890,00 13 890,00 13 889,00 100,0 100,03639 2131
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí ...
P1_Audit_2020_závěrečný[2].pdf [0,47 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Radíkovice,IČ: 45978786
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 16.10.2020
- 01.04.2021 - Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Radíkovice v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 24.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radíkovice
<br> Radíkovice 28
<br> 503 27 Lhota pod Libčany
<br> Zástupci za Obec:
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXXXX – starosta
- XXXXXXXXX XXXXXXXXX – účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Bc.Veronika Bittnerová
<br> Bc.XXXXXXXX XXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020 a 22.2.2021 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto...

Načteno

edesky.cz/d/4792854

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz