« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Změny ochranného pásma na Želivce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy.pdf (568.31 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 808 fax: 257 280 203 belesova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 14.7.2021
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: 088514/2021/KUSK
<br> Spisová značka: SZ_048000/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXX /l.XXX
<br> Značka: OŽP/Bel
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
<br> „Krajský úřad“),jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm <.>
<br> d) a ustanovení § 107 odst.1 písm.v) zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný orgán
<br> veřejné správy podle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“) a ust.§ 115 odst.19 vodního zákona,zveřejňuje,v souladu
<br> s ustanovením § 115a vodního zákona a ustanovením § 172 odst.1 správního řádu,návrh
<br> opatření obecné povahy,včetně odůvodnění,ve věci:
<br> Změny stávajícího ochranného pásma vodního zdroje
<br> vodárenské nádrže Švihov na Želivce
<br> dle ust.§ 30 odst.1 vodního zákona,na základě žádosti podané státním podnikem Povodí
<br> Vltavy,Holečkova 3178/8,150 00 Praha 5,IČO:70889953 <.>
<br> K návrhu opatření obecné povahy může dle ust.§ 172 odst.4 správního řádu kdokoli,jehož
<br> práva,povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u
<br> správního orgánu písemné připomínky do 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky,resp <.>
<br> zveřejnění tohoto návrhu opatření obecné povahy,písemným podáním učiněným u Krajského
<br> úřadu Středočeského kraje,Zborovská 11,150 21 Praha <.>
<br> Krajský úřad dále v souladu s ust.§ 172 odst.1 a odst.5 správního řádu vyzývá vlastníky
<br> nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
<br> mohou být opatřením obecné povahy přím...

Načteno

edesky.cz/d/4789654

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz