« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Závěrečný účet obce za rok 2020 -strojově čitelný

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dolní Pohleď (01.01.2020 - 31.12.2020).pdf (438.96 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 005199/2021/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_072663/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOLNÍ POHLEĎ
IČ: 00640328
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dolní Pohleď za rok 2020 bylo zahájeno dne 05.01.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br>  02.06.2021
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dolní Pohleď
<br> Dolní Pohleď 11
<br> 285 22 Zruč nad Sázavou 1
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
- kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXXXX - starosta
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo...
dl-6230315377031266619.pdf (157.18 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dolní Pohleď; IČO 00640328; Dolní Pohleď 11,Dolní Pohleď,285 22
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 1.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 20 743 713,38 2 038 084,00 18 705 629,38 18 336 708,08
A.Stálá aktiva 16 738 556,61 2 038 084,00 14 700 472,61 14 682 811,69
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 199 768,00 199 768,00 0,00 12 913,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 70 323,00 70 323,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 129 445,00 129 445,00 0,00 12 913,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 15 875 019,41 1 838 316,00 14 036 703,41 14 008 209,61
<br> 1.Pozemky 11 155 738,99 0,00 11 155 738,99 11 155 738,99031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 3 816 916,92 1 129 968,00 2 686 948,92 2 784 655,62021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 407 200,50 213 185,00 194 015,50 67 815,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 495 163,00 495 163,00 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 ...
dl-764439222002229441.pdf (335.4 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Dolní Pohleď; IČO 00640328; Dolní Pohleď 11,Dolní Pohleď,285 22
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 26.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 295 000,00 322 770,00 322 765,36Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 100,00
<br> 1112 6 000,00 6 000,00 5 183,50Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 86,39
<br> 1113 28 000,00 31 660,00 31 651,73Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,97
<br> 1121 255 000,00 255 000,00 237 008,53Daň z příjmů právnických osob 92,94
<br> 1122 50 000,00 132 810,00 132 810,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 550 000,00 649 320,00 649 314,20Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1340 55 000,00 59 400,00 59 400,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 100,00
<br> 1361 1 000,00 1 000,00 100,00Správní poplatky 10,00
<br> 1381 5 000,00 9 250,00 8 965,09Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 96,92
<br> 1511 175 000,00 184 590,00 184 582,14Daň z nemovitých věcí 100,00
<br> 4111 0,00 143 636,00 143 636,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 65 000,00 68 100,00 68 100,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 0,00 17 700,00 17 700,00Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 1 485 000,00Bez paragrafu 1 881 236,00 1 861 216,55 98,94XXXX
<br> 1037 2111 2 000,00 44 460,00 44 458,20Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00
<br> 1037 2131 1 000,00 1 000,00 561,00Příjmy z pronájmu pozemků 56,10
<br> 3 000,00Celospolečenské funkce lesů 45 460,00 45 019,20 99,0...
Závěr.účet D.Pohl...xls (35.5 kB)
List1
<br> OBEC DOLNÍ POHLEĎ 1.strana
<br> 285 22 p.Zruč nad Sázavou
<br> Závěrečný účet roku 2020
<br> OBSAH: Rozpočet obce,včetně všech úprav za rok 2020 - rozbor str.č.1
Přehled plnění rozpočtu obce za rok 2020 str.č.2
Rozvaha obce za rok 2020 str.č.3-5
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí FIN 2 - 12M k 31.12.2020 str.č.6-17
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2020 str.č.18-24
<br> Rozpočet obce Dol.Pohleď pro rok 2019 byl schválený ve výši - příjmy 1.507.000,-
výdaje 1.507.000,-
1.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů 3.100,-
snížení financování 3.100,-
2.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 348.514,-
- navýšení výdajů o 254.220,-
- snížení financování 94.294,-
3.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 3.200,-
- navýšení výdajů o 21.738,- b
- navýšení financování 18.538,-
4.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 165.750,-
- navýšení výdajů o 73.620,-
- snížení financování 92.130,-
5.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 66.226,-
- navýšení výdajů o 74.426,-
- navýšení financování 8.200,-
6.Úprava rozpočtu - navýšení příjmů o 130.740,-
- navýšení výdajů o 9.592,-
- snížení financování 121.148,-
<br> Rozpočet po úpravách je na straně příjmů ve výši 2.224.530,-
Rozpočet po úpravách je na straně výdajů ve výši 1.940.596,-
Financování po úpravách - snížení 283.934,-
<br>
<br> Plnění rozpočtu 2020 - PŘÍJMY: 2.strana
<br> v Kč Schvál.rozpočet Rozp.po změnách Plnění k 31.12.2020
<br> Tř.1 - Daňové příjmy 1.420.000,- 1.651.800,- 1.631.780,55
Tř.2 - Nedaňové příjmy 22.000,- 77.590,- 75.644,63
Tř.3 - Kapitálové příjmy 0,- 265.704,- 265.703,28
Tř.4 - Přijaté dotace 65.000,- 229.436,- 270.030,00
<br> PŘÍJMY CELKEM: 1.507.000,- 2.224.530,- 2.243.158,46
<br> Plnění rozpočtu 2020 - VÝDAJE:
<br> Tř.5 - Běžné výdaje 1.505.000,- 1.782.184,- 1.620.295,01
Tř.6 - Kapitálové výdaje 2.000,- 158.412,- 148.648,50
<br> VÝDAJE CELKEM: 1.507.000,- 1.940.596,- 1.768.943,51
<br> FINANCOVÁNÍ: 0 283.934,- 474.214,95
<br>
Výsledek hospodaření: příjmy převyšují výdaje o 474.214,95 Kč ...

Načteno

edesky.cz/d/4789651

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz