« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-o-umisteni-stavby-rozsireni-vo-verejna-vyhlaska.pdf
Magistrát města České Budě jovice
S t a ve b n í ú ř a d
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I,č.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice
<br>
Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> Značka: SU/1698/2021 Sk Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č.j.: SU/1698/2021-4 Ing.Konopová XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX konopovaj@c-budejovice.cz XX.X.2021
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br> Výroková část:
<br> Stavební úřad České Budějovice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
18.3.2021 podala
<br> Obec Vidov,IČO 00581917,Vidov 51,370 07 České Budějovice 7
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> rozšíření veřejného osvětlení
Vidov
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.19/56 (ostatní plocha),parc.č.23/1 (ostatní plocha),parc.č.24/4
(ostatní plocha),parc.č.64/45 (zahrada),parc.č.64/64 (ostatní plocha),parc.č.64/93 (ostatní plocha) <,>
parc.č.567/8 (ostatní plocha),parc.č.567/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Vidov <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Veřejné osvětlení umístěné ve 3 lokalitách obce Vidov <.>
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> - parc.č.19/56,23/1,24/4,64/45,64/64,64/93,567/8,567/10 v katastrálním území Vidov
<br> Určení prostorového řešení stavby:
<br> - 9 stožárů se svítidly o výšce 6 m,napojení kabelem CYKY – J 4x10 mm2 o délce 296 m,umístěné
ve 3 lokalitách obc...

Načteno

edesky.cz/d/4789607

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz