« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Štefánikova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stefanikova_-_realizace_sond.pdf
B28
E13/Termín:/
E8c
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Štefánikova
SONDY
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.210324
24.6.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> B28 osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> č.j.: MMB /2021 -
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Č.j.: KRPB - / ČJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.č.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.č.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
vyhrazená stání :
<br> Legenda vozidel:
<br> zábor vozovky :
sonda :
<br> Legenda ploch:
<br> 54
<br> 3x
<br> OB
LA
<br> ST
3-
<br> 02
<br> ZÓ
NA
<br> A
ZÓ
<br> NA
C
<br>
V
<br> P
R
<br> A
CO
<br> VN
Í D
<br> N
Y
<br>
S
<br> O
PR
<br> Á
VN
<br> ĚN
ÍM
<br> N
EB
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
PL
<br> A
CE
<br> N
Í
<br>
C
<br> EN
Y
<br> N
A
<br> M
ÍS
<br> TĚ
<br> OB
LA
<br> ST
3-
<br> 02
<br> ZÓ
NA
<br> A
ZÓ
<br> NA
C
<br>
V
<br> P
R
<br> A
CO
<br> VN
Í D
<br> N
Y
<br>
S
<br> O
PR
<br> Á
VN
<br> ĚN
ÍM
<br> N
EB
<br> O
P
<br> O
Z
<br> A
PL
<br> A
CE
<br> N
Í
<br>
C
<br> EN
Y
<br> N
A
<br> M
ÍS
<br> TĚ
<br> S7C4b
Z4d
<br> A
15
<br> IP18a
<br> 14,5/3,0
<br> B28
E13/Termín:/
E8a
<br> Štefánikova Štefánikova
<br> Do
ma
<br> žli
ck
<br> á
Re
<br> iss
igo
<br> va
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO POVOLENÍ
STAVBY/
E8d
<br> B28
E13/Termín:/
E13/MIMO POVOLENÍ
STAVBY/
E8d
<br>
Stránka 1
<br> 2021-07-29T11:08:34+0200
eSpis 58ee2a82f5a75bd6e1cd9dbbf03d35d349ab...
SIGNEX_Stefanikova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0371028/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0371028/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-117481-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 15.07.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Štefánikova ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace sond před objektem Štefánikova 52 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 05.08.2021 – 30.09.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a odst.4 zákona
<br> č.13/1997 Sb <.>,o pozemních ...

Načteno

edesky.cz/d/4789367

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz