« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Vodova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vodova_-_MS_junioru_-_Florbal.pdf
Vo
do
<br> va
<br> Červi
nkova
<br> ST
A
<br> D
IO
<br> N
<br> ul
<.> S
<br> R
B
<br> SK
Á
<br> hala
VODO
<br> VA
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : Konèelík Jiøí ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
vyklizení P-ploch
<br> 1
è.o.210333/29.6.21
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signexbrno@seznam.cz
<br> www.signex.cz
<br> BRNO,ul.Vodova - úèelová komunikace <,>
parkovací plocha
DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ K ZAJIŠTÌNÍ AKCE
MS juniorù - FLORBAL
<br> MS juniorů - ČESKÝ FLORBAL
<br> B28,IZ 8a,b -osadit 7 dní pøedem SPORTOVNÍ AKCE
<,>,TERMÍN,<,>
<br> 8.00-20.00 hod <.>
<br>
<br> IZ 8a
<br> IZ 8b
<br> - Auta k vyklizení
<br> - Uzavírka / zábor
<br> - Pøenosné DZ
<br> - Stávající DZ
<br> - Stávající DZ zakrýt / zrušit
<br> Legenda znaèení ve schématu :
<br> è.j.: MMB /2021 -
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2021-0600DI
<br> Dle §25 zák.è.13/1997 Sb <.>
§77 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br>,<,> TER
MÍN <,>
<br> <,>
<br>,<,> TERMÍN,<,>
<br> MIMO
POV
<br> OLEN
Í
<br> POŘ
ADA
<br> TELE
<br>
MS J
UNIO
<br> RŮ
<br> FLOR
BAL
<br> MIMO POVOLENÍ
<br> POŘADATELE
<br> MS JUNIORŮ
<br> FLORBAL
<br> 2x
<br> úč
el
<br> ov
á
<br> ko
m
<br> un
ik
<br> ac
e
<br> úč
el
<br> ov
á
<br> ko
m
<br> un
ik
<br> ac
e
<br> B2
8 E1
3 E8
e
<br> B2
8 E1
3 E8
e
<br> B28E13E8e
<br> B28E13E8e
<br>,<,> T
ER
<br> M
ÍN
<br>,<,>
<br>,<,> T
ER
<br> M
ÍN
<br>,<,>
<br>,<,> TER
MÍN <,>
<br> <,>
<br>,<,> TER
MÍN <,>
<br> <,>
<br>,<,> TERM
ÍN
<br>,<,>
<br>,<,> TERM
ÍN
<br>,<,>
<br>,<,> T
ER
<br> M
ÍN
<br>,<,>
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br> N
Í
<br> PO
ŘA
<br> D
AT
<br> EL
E
<br> M
S
<br> JU
N
<br> IO
RŮ
<br>
<br> FL
OR
<br> BA
L
<br>,<,> T
ER
<br> M
ÍN
<br>,<,>
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br...
SIGNEX_Vodova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0371027/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0371027/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-119150-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 16.07.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Vodova ve městě Brně podle výkresové
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu konání akce „MS juniorů - FLORBAL“ na ul.Vodova (Parkoviště sportovní hala,Vodova) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 22.08.2021 – 30.08.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“,IZ 8a „Zóna s dopravním
<br> omezením“ a IZ 8b „Konec zóny s dopra...

Načteno

edesky.cz/d/4789366

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz