« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Výběrové řízení - VSO - agenda přestupkového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - VSO - agenda přestupkového řízení
Město Volyně náměstí Svobody 41
kancelář tajemnice 387 01 Volyně
<br>
Tajemnice Městského úřadu Volyně vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění <,>
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> pracovník veřejnosprávního odboru – agenda přestupkového řízení,administrace
dotací pro spolky a sdružení na území města Volyně
<br> Místo výkonu práce: město Volyně - Městský úřad Volyně
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- splnění zákonných předpokladů podle § 4 zákona č.312/2002 Sb.v platném znění <,>
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu v jiné oblasti <,>
- znalost práce na PC <,>
- dobré komunikační schopnosti,zvládání konfliktních situací <.>
Výhodou:
- praxe ve veřejné správě,zejm.v přestupkovém řízení <,>
- osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování dle z.č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich <,>
- znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané agendě,zejm.z.č.250/2016 Sb <.>,z.č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
- řidičský průkaz sk.B <.>
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
- jméno,příjmení a titul <,>
- datum a místo narození <,>
- státní příslušnost <,>
- místo trvalého pobytu <,>
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana <,>
- datum a podpis,telefonní,příp.e-mailový kontakt <.>
K přihlášce je nutno přiložit doklady:
- životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech <,>
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se
be...

Načteno

edesky.cz/d/4789239

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz