« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-2526342419308787747.pdf
2AR©$H©É.Objízdná trasa BUSĚ,'
<br> © EinTermínu' *,_,3- » E8b ' "
<br> EZB.121 E13/TermínJ
<br> vnašlfm“ 14313508“ “ qsn annuus
<br> “:IUDÁHÚ
<br> 33113131
<br> M\MO EPS ; csv—D “V?“ “%
<br> „1931149th aaíNvGZ
<br> " o č:!.G !! \9.“ rx' <.>,_ ARCHLEBUV _ „* ©“
<br> \ \
<br> f
<br> "——---_ “s
<br> _
<br> \in? í /
<br> DAMBOŘICEak
<br> ?
<br> V211 ' 7211 <.>
<br> u
<br> ___15— := >“ ix;-É E 32 mam % tz šae P a— ga 33 9 0 mm
<br> :: š ;,g
<br> n'?
<br> “HSI
<br> NÁSEDLUVICE
<br> “>z
<br> ŽELETICE
<br> W„„)
<br> nÁNic'E“
<br> O
<br> NÁSEDLUVIDE ŽELEHBE SILNICE 1/55
<br> v ŽAROŠICÍCH UZAVŘENA
<br> g13/NEPLATI PRO UČASTNÍKY POUTI A
<br> LINKY ČSAD Kyiov a.s.!
<br> T.: 11.9.2021 9:00-
<br> 23:00 hod <.>
<br> BZB-osadit 7 dní předem
<br> Legenda :—-úplná uzavírka -—-- -úplná uzavírka mimo návštěvníky slavností — -objížd'ková trasa - - — -obj.trasa BUS
<br> Win schématu íbarva pupisu :
<br> Přenosné Ill: Stávající l)./;
<br> Sžávající D? lakrýí ! *fruši'í:
<br> WPRACUVAL : Kunčelík XXXX mi.fl—.-./_ ).;
<br> KUNTHULUVAL : Eng.XXXXXXXX XXXX == =; "ématu :
<br> PŘECHQDNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Uplná uzavírka Il54
<br> Ímlšťel název :
<br> ' * Í ří.'“í':_-'- 453,= * SIGHEX.spol.s na.<.> Holmva.138.527116 Brna TaL- 555 215 iní-ní,mistr.- leL- GCI! 55 21 25 Služba mimo prammí dobu: teL:602571312
<br> email: signmrnn©semamcz
<br> ' " 'Iij'e'dňávky! datum :
<br> SLAVNOSTI v OBCI ŽARUŠICE 321339 “ZLATÁSDBUTA" mmm: 1 L W.Signexu ]
verejna_vyhlaska.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Spis zn.: OSDŽA 12785/2021/348
č.j.: OSDŽA66695/21/348
<br> Vyřizuje:
tel.:
e-mail:
<br>
XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
<br> m.moricky@mukyjov.cz
<br>
<br>
<br> Kyjov 26.7.2021
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu – opatření obecné povahy
Městský úřad Kyjov,OSDŽA (dále jen "správní orgán") příslušný podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"),ve věcech stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,přezkoumal žádost v řízení dle ust.§ 172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích,kterou dne 19.7.2021 podal:
<br>
Obec Žarošice,IČO 00285528,Žarošice 14,Žarošice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání podle ust.§ 77 odst.5) zákona
<br> stanovuje úpravu provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)
<br> při kulturní akci:
Zlatá sobota
<br> dopravní značení na silnicích II <.>,III.tříd a MK,dle situace přechodného dopravního značení
zpracovaného firmou Signex spol.s r.o <.>
<br> na: silnici č.II/419,III/41922,III/41923,III/43115,III/41919 a MK v k.ú.Žarošice,Uhřice <,>
Násedlovice,Dražůvky a Archlebov
<br> Druh dopravních značek: „ dle přiložené situace“
<br> termín: od 11.9.2021 09:00 hodin do 11.9.2021 23:00 hodin
<br> Pro provedení přechodné úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
<br> Městský úřad Kyjov v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích ve ...

Načteno

edesky.cz/d/4785152

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz