« Najít podobné dokumenty

Obec Choteč - Příloha - příloha závěrečný účet 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Choteč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - příloha závěrečný účet 2020
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Choteč; IČO 00241270; Choteč 40,252 26 Choteč
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2021 v 13:15
<br> Předmět činnosti: Všeobecná správa
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Obec Choteč je rozpočtová organizace <.>
Obec neprovozuje hospodářskou činnost <.>
Obec se stala v prosinci plátcem DPH
Zpracování účetnictví se řídí zákonem č.563/1991 Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.410/2009
Sb <.>,kterou se provádí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé
vybrané účetní jednotky <.>
Obec postupovala při otvírání účetních knih k 1.1.v souladu s ČÚS č.505 - otevírání a uzavírání účetních knih <.>
K datu 1.1.byl sestaven účetní rozvrh podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,§ 78 vyhlášky <.>
Účetní knihy byly otevřeny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a ČÚS účinnými k 1.1 <.>
Účetní knihy byly uzavřeny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a ČÚS účinnými k 31.12.<.>
Obec se řídí metodickou podporou MFČR v souvislosti s realizací vedení účetnictví státu <.>
Pravidla pro formát,strukturu,přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě,způsob,termíny a rozsah údajů
předávaných do centrálního systému účetních informací státu se řídí příslušnými ustanoveními tzv.technické vyhlášky č <.>
383/2009 Sb <.>
Účetní jednotce obce není známo,žeby ve sledovaném období měla ukončit činnost <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty se řídí vyhláškou č.410/2009 Sb.v platném znění <.>
Postupy účtování jsou stanoveny dle Českých účetních standardů.Naše účetní jednotka oceňuje v pořizovacích cenách <.>
Účetnictví je vedeno tak,aby podávalo věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 z...

Načteno

edesky.cz/d/4783871

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Choteč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz