« Najít podobné dokumenty

Obec Krakovany - Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krakovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Ve�ejn�_ozn�men�_-_ozn�men�_o_zah�jen�_rizeni_RH-2.pdf
<br>
OBECNÍ ÚŘAD KRAKOVANY
<br>
281 27
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Navrhovatel: Účastník řízení:
<br>
D.H.R.H <.>
<br>
Božec čp.23 Krakovany Božec čp.23
<br>
Krakovany 281 27 281 27 Krakovany
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.326 - 2021 -2021/3d V Krakovanech 26.7.2021
<br>
<br>
<br>
Věc: Oznámení o zahájení řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o
<br>
místu trvalého pobytu
<br>
<br> dle § 12 odst.1 písm.c) zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
<br>
změně některých zákonů ( dále jen „ zákon o evidenci obyvatel“) podle §47 zák.č.500/2004
<br>
Sb <.>,správní řád,ve znění zák.č.413/2005 Sb.(dále jen správní řád)
<br>
<br>
<br> Sdělujeme Vám,že doručením návrhu paní D.H <.>,trv.bydliště Božec čp.23 <,>
<br>
Krakovany 281 27 bylo dne 14.6.2021 na návrh zahájeno řízení o zrušení údaje o místu
<br>
trvalého pobytu pro pana
<br>
<br>
<br> XXXXXX H <.>,nar.xxxxXXXX <,>
<br>
trvale bytem na adrese Božec čp.23,Krakovany 281 27
<br>
<br>
<br>
<br>
Navrhovatelka svůj návrh podkládá výpisem z KN ze dne 14.06.2021,kterým dokládá,že je
<br>
majitelkou nemovitosti Božec čp.23,Krakovany 281 27 v k.ú.Božec.Na adrese Božec čp.23
<br>
má trvalý pobyt Radimu H.(1974),který získal trvalý pobyt k datu 20.5.2000.Navrhovatelka
<br>
nemá k panu Radimu H <.>,jakékoliv příbuzenské,finanční,majetkové či morální závazky <.>
<br>
Jmenovaný,XXX XXXXX H.se v místě trvalého pobytu již delší dobu (cca 10 let) nezdržuje <,>
<br>
nemá zde žádné osobní potřeby ani majetek <.>
<br>
<br>
<br> Za účelem spolehlivého zjištění skutečného stavu věci,o němž nejsou důvodné
<br>
pochybnosti Vás vyzýváme,abyste do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení využil svých
<br>
práv účastníka řízení (zejm.nahlížet do spisového materiálu,pořizovat si z něj výpisy,uplatnit
<br>
své připomínky či námitky a na podporu svých tvrzení předložit listinné důkazy)
<br>
Po skončení dokazování,před vydáním rozhodnutí ve věci,budete (dle ustanovení
<...

Načteno

edesky.cz/d/4783495

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Krakovany
23. 09. 2021
23. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Krakovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz