« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB – Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu, Kohoutovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situační výkres
2021-07-26T10:19:15+0200
eSpis 315e1a7ac9096f4550e183d8410c69b5aa300c5f
<br>
2021-07-26T10:41:46+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXdeeXXfXXXdXXeXddXaXfXXXXXXcXXXeXXXbffX
veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu, Kohoutovická 18
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0360909/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0360909/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-113112-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 12.07.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnici č.SIII/3842 ul.Kohoutovická a místních komunikacích ul.Hostislavova
<br> a Kohoutovická (chodník) ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení <,>
<br> z důvodu realizace kanalizační přípojky před objektem Kohoutovická 15/18 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 31.07.2021 – 31.08.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem si...

Načteno

edesky.cz/d/4782977

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz