« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP - Lísky - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lisky_-_opravy_ulicnich_vpusti (4).pdf (PDF 466.64 kB)
3,15 m
<br> B1
<br> E13
<br> MIMO
<br> OBSLUHU
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> IP22
<br> OD.<.>.DO.<.> <.>
<br> VJEZD ANI
<br>
2021-07-26T10:23:43+0200
eSpis daceeb4ec5d3cbbb5712db8f88bcac1722b7f0c3
<br>
2021-07-26T10:40:24+0200
Ing.XXXXXX XXXX bXbaXXXXXXcXXXcXaXbXXfXXXXXXdXXXXdXXXXdb
ZNAKOM_Lisky (3) prův. dopis.pdf (PDF 461.67 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0360582/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0360582/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-106346-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 08.07.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Lísky ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu opravy uličních vpustí na ul.Lísky (uzavírka mezi objekty Lísky 994/32 a Lísky 1005/54) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.08.2021 – 01.11.2021 (14 dní v tomto termínu).Skutečný
<br> termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní
<br> komunikace,resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho pl...

Načteno

edesky.cz/d/4782968

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz