« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP - ul. Podveská - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZLINMARK_Podveska (1).pdf (PDF 463.56 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0357222/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0357222/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst <.>
<br> 2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-123764-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 12.07.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČ: 042 62 701
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Podveská ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu zhotovení nové splaškové a vodovodní přípojky pro budoucí novostavbu rodinného domu na
<br> parcele č.1450/30 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 16.08.2021 – 24.09.2021.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <,>
<br> resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního s...
Podveska_-_zhotoveni_nove_splaskove_a_vodovodni_pripojky.pdf (PDF 616.55 kB)
IP
10
<br> a
<br> IZ
5a
<br> IZ5b
<br> Z2
<br> C4a S7
<br> Z2
<br> C
4bS
<br> 7
A15
<br> A6b
<br> A1
5
<br> A6
b
<br> E7b
<br> A15
<br> A6b
<br> E7a
<br> A15
<br> A6bE7b
<br> S7
<br> S7
<br> S7
<br> m
in
<br>.2
<,> 7
<br> 5
m
<br> 10 m
<br> UL.PODVESKÁ (MK)
<br> DPMB VOZOVNA KOMÍN
<br> UL
<.> P
<br> OD
VE
<br> SK
Á (
<br> MK
)
<br> VÝKOP 1,0 m x 6,5 m
KONTEJNER 4,0 m x 2,0 m
<br> VOZIDLO STAVBY 6,0 m x 3,0 m
VÝKOP 1,8 m x 1,5 m
<br> A7
a
<br> A7a
<br> LEGENDA
<br> ZÁBOR VOZOVKY -
KONTEJNER,VOZIDLO
<br> STAVBY
<br> SITUACE DIO
<br> P6STOP
DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> P6STOP
TRVALÉ SVISLÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6STOP
NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
07/2021
<br> 1 x A4
<br> RDS
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,MBA
<br> XXX/XXXX
<br> Hviezdoslavova XXXX/XXa
<br> Mob.: +420725994691
<br> Mail.: zlinmark@zlinmark.cz
<br> www.zlinmark.cz
<br> SPLAŠKOVÉ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
BRNO UL.PODVESKÁ - ZHOTOVENÍ NOVÉ
<br> 627 00 Brno
<br> PRO BUDOUCÍ NOVOSTAVBU RD NA P.Č.1450/30 ZLINMARK DZ s.r.o <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ZÁBOR VOZOVKY -
OTEVŘENÝ VÝKOP
<br> ZÁBOR CHODNÍKU -
OTEVŘENÝ VÝKOP
<br> PRŮCHOD CHODCŮ BUDE UMOŽNĚN SKRZE PROVIZORNÍ LÁVKU.PRŮJEZD VOZIDEL
PO VOLNÉ POLOVINĚ KOMUNIKACE BUDE UMOŽNĚN PŘES PŘEJEZDOVÉ PLECHY
<br>
Listy a pohledy
A4 (1)
<br>
2021-07-26T10:21:37+0200
eSpis 6fd1787824fc1ca096d6cb9fa3ed39ce608274db
<br>
2021-07-26T10:43:08+0200
Ing.XXXXXX XXXX XdXfcXdfXXXeXXXaXXaeXXafXfXXeXXeXXXXXeea

Načteno

edesky.cz/d/4782967

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz