« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Pohleď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z2 UP_Dolní Pohleď_úplné znění.pdf (976.64 kB)
ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ textová část
<br> úplné znění po vydání změny č.2
<br> DATUM VI/2021
<br> PARE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL: Městský úřad Kutná Hora
<br> Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
<br> Havlíčkovo náměstí 552/1
<br> 284 01 Kutná Hora
<br> OBJEDNATEL: Obec Dolní Pohleď
<br> Dolní Pohleď 11
<br> 285 22 Dolní Pohleď
<br> ZHOTOVITEL: ŽALUDA,projektová kancelář
<br> Železná 493/20,110 00 Praha 1
<br> kancelář: Na Březince 1515/22,150 00 Praha 5,Smíchov
<br> tel.: 737 149 299
<br> e-mail: eduard.zaluda@gmail.com
<br> AUTORSKÝ KOLEKTIV: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.Vít Holub
<br> Bc.XXXXXX XXXXX
<br> Ing.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> DATUM ZPRACOVÁNÍ: červen XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> textová část úplné znění po vydání změny č.2
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> Změna č.2 aktualizuje zastavěné území ke dni 9.1.2020 <.>
<br>
<br> 2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
<br> Základem navrţené rozvojové koncepce je rozvoj funkcí a to zejména bydlení a rekreace a v souladu s tím i
drobné výroby prŧmyslořemeslného charakteru.Rozvoj území obce je vymezen s vyuţitím společenského a
hospodářského potenciálu formou komplexního řešení účelného vyuţití a prostorového uspořádání řešeného
území tak,aby se územní plán stal prostředkem a jedním z krokŧ obce k dalšímu rozvoji nejen trvalého bydlení a
zkvalitňování jeho standardu,ale i k podpoře a obnově přírodních hodnot a funkcí,k zvyšování standardu
vybavenosti sídla a podpoře rekreačního vyuţití svého území <.>
<br> Ve veřejném zájmu jsou chráněny stávající přírodní,kulturní a civilizační hodnoty území,dokumentované v
textové části odŧvodnění územního plánu <.>
<br> Území obce Dolní Pohleď se dotýká řada omezení z hlediska ochrany přírody (regionální ÚSES,ptačí oblast
NATURA 2000) Urbanistická ...
UZ_UP_DolniPohled_poZ2_ZCU.pdf (406.17 kB)
!
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !!!
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !
!!
<br> !
!!!!
<br> !
!
<br> ! ! !!
!
<br> !!
!!!
<br> !! ! ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !!
<br> !
! ! !
<br> !
!
<br> ! ! !
! !
<br> ! ! ! ! !
!
! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !!!!!!
!
<br> !
!
<br> !!!!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
!!!
<br> !!!
<br> !
<br> !
!!
<br> !!!
!!!!
<br> !!
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
! !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! ! ! ! ! !
!
<br> !!
!!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! !
!
<br> !
<br> ! !
! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
!!
<br> !!
!!!
<br> ! ! !
<br> !
!
<br> ! ! ! ! ! !
<br> !!
!
<br> !
!!
<br> !
!
!!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!!
<br> !!
!!
<br> !
<br> ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
!
<br> !!
! !
<br> !
<br> !
!
<br> !!
!
<br> ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
!
<br> !
!
<br> !
!!!!
<br> !!
!!
<br> !!
!!
<br> !!
!!
<br> !
!
<br> !!!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!! ! ! ! !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!!!
<br> !!
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
!!!
<br> !
! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> ! !
! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! !
<br> !
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !!!!!
!
<br> !
!
<br> !!
!!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
<br> !
<br> !
!!
<br> !
<br> !
<br> !
!
<br> ! !
! !
<br> ! !
! !
<br> ! !
! !
<br> !!!!!!!!!!
<br> !
!
<br> !
! !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<...
UZ_UP_DolniPohled_poZ2_VPS.pdf (368.72 kB)
VT2
VT3
<br> VT1
2
<br> VD6
<br> VT7
<br> VT1
1
<br> VT4
<br> VT5
<br> VT1
0
<br> VT14VT6
<br> VT9
<br> VT8
<br> VT15VD5
<br> VU5
<br> VU3
<br> VU2
<br> VU1
<br> VR1
VU4
<br> VU5
<br> VU6
<br> VT1
<br> VD1
<br> VD7
<br> VR2
<br> VD2
<br> VD8
<br> VD9
<br> VD3
<br> VD4
<br> VT15
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎVÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCHSTAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ
<br> VÝKRES VEŘ EJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘ ENÍ A ASANACÍ
<br> POŘIZOVATEL
<br> ZHOTOVITEL
AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> Městský úřad Kutná Hora
<br> ŽALUDA,proje ktová kance lář
Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> DATUMVÝKRES Č <.>
X X : X 000
<br> VI/2021
MĚŘÍTKO
<br> PROJEKTANT
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.Vít Holub,Ing.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
Ing.arch.Ale na Švande líková,Ing.arch.Rostislav Aubre cht,Bc.XXXXXX XXX an
<br> PARE
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.2
<br> LEGENDA
dopravn í infrastruktura
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
VD
<br> t e chnická infrastruktura (vym e ze n á plošn ě)VT
t e chnická infrastruktura (vym e ze n á linií)VT
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
opatře n í ke zvyšován í re t e n čn í schopnosti úze m í
založe n í prvků ÚSESVU
<br> VR
<br> Datum n abytí účin n osti posle dn í zm ěny:
<br> Oprávn ěná úře dn í osoba pořizovate le :
<br> Správn í orgán,kte rý zm ěn u úze m n ího plánu vydal:
Pořadové číslo posle dn í zm ěny:
<br> Otisk úře dn ího razítka,podpisoprávn ěn é úře dn í osoby pořizovate le :
2
<br> Mgr.XXXX XXXX e n tová,zástupce ve doucího odboru re gionáln ího rozvoje a úze m n ího plánován í
<br> Zastupite lstvo obce Doln í Pohle ď
UZ_UP_DolniPohled_poZ2_REKR.pdf (489.98 kB)
<,> w/
<br>.<.>.9,7.*.ÍÍÍÍ'.<.>
UZ_UP_DolniPohled_poZ2_KUK.pdf (549.75 kB)
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " " " "
" " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
" " " " " "
<br> " " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
" " "
<br> " " "
" " "
<br> " " "
<br> " " " " " " "
<br> " " " " " " "
<br> " " " " " " "
<br> +
<br> + +
<br> +++
+
+
+
<br> ++
+
<br> ++
+
+
+
+
+
+
+
+
<br> ++
+
+
+ +
<br> +
+
+
<br> ++
++
++
++
++
++++++
<br> +
+
+
++
<br> + +
+ +
<br> +
++
<br> ++
+ + + + + ++ + ++ + + + + ++
<br> L
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> P
<br> Z Z
<br> L
<br> P
<br> Z
<br> P
<br> L
<br> P
<br> ZL
<br> L
<br> L
<br> Z
<br> Z
<br> P
<br> P
<br> L
<br> L
<br> Z
<br> P
<br> P
Z
<br> P
<br> Z
<br> V
<br> P
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> V
<br> RBK1308
<br> RBK1312
<br> LBC
<br> RBK1312
RBC1715
<br> RBK1308
<br> RBK1308
<br> RBK1312
<br> RBC1715
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎKONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br>
<br> do p ravn í in frastruktura
<br> orn á p ů da
p lo chy lesn í
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> trvalý travn í p o ro st
p lo chy vodn í a vodoho sp o dá řské
<br> " " " " "
" " " " "
" " " " "
<br> XXXXX do p ro vodn á a rozp týlen á
" " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> zeleň n a veřejn ých p ro sto rách
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Z - zemědělská p ro dukce L - lesn í p rodukce P - p řírodn í V - vodo ho sp o dá řská
<br> Z
p lo chy p řírodn í
p lo chy zemědělské p ro dukčn í
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ
<br> KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br> POŘIZOVATEL
<br> ZHOTOVITEL
AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> Městsk...
UZ_UP_DolniPohled_poZ2_KOV.pdf (1.02 MB)
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "...
UZ_UP_DolniPohled_poZ2_KTI.pdf (436.38 kB)
" " " " " I I I I I I IIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I KKKKK K K K KK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K KK KK K K K K K K K KK KKK K K K K KK K K K K K K K K K K K K K K KK K K K K K K K K K K K KK KK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K KK K K & & KTI1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎKONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY POŘIZOVATEL ZHOTOVITEL AUTORSKÝ KOLEKTIV Městský úřad Kutn á Hora ŽALUDA,p rojektová kan celář In g.XXXXXX XXXXXX DATUMVÝKRES Č.X X : X XXX VI/XXXX MĚŘÍTKO PROJEKTANT In g.XXXXXX XXXXXX,Mgr.Vít Holub,In g.Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,In g.arch.XXXX a Švan delíková,In g.arch.Rostislav Aub recht,Bc.XXXXXX XXXXX PARE ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.X LEGENDA admin istrativn í hran ice ob ce zastavěn é území k 9.1.2020 zastaviteln é p lochy koridor techn ické in frastruk tury p ro umístěn í ČOV stav n ávrh čistírn a odp adn ích vod " trafostan ice VN/NN & vodovodn í řad vodovn í p řivaděč sp lašková kan alizace K dálkový telefon n í kab el (komun ikačn í veden í) radiokomun ikačn í p ap rsek I vrchn í veden í VN 22 kV ochran n é p ásmo vrchn ího veden í VN 22 kV Datum n ab ytí účin n osti p osledn í změn y: Op rávn ěn á úředn í osob a p ořizovatele: Sp rávn í orgán,který změn u územn ího p lán u vydal: Pořadové číslo p osledn í změn y: Otisk úředn ího razítka,p odp isop rávn ěn é úředn í osob y p ořizovatele: 2 Mgr.Věra Klimen tová,zástup ce vedoucího odb oru region áln ího rozvoje a územn ího p lán ován í Zastup itelstvo ob ce Doln í Pohleď
UZ_UP_DolniPohled_poZ2_HLV.pdf (599.59 kB)
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "...

Načteno

edesky.cz/d/4781449

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz