« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - OZV obce Rokytá č. 1-2021_o místním poplatku za odpadové hospodářství.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV obce Rokytá č.1-2021 zde ke stažení (2.04 MB)
1) 2) 3) OBEC ROKYTA ZASTUPITELSTVO OBCE ROKYTÁ Obecně závazná vyhtáška č.11202|,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Zastupitelstvo obce Rokytá se na svém zasedání dne28.6.2021 usneslo usnesením č.28l202I vydat nazékladé § 14 zákonaé.56511990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znéní pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o místních poplatcích"),a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízeni),ve znéní pozdějších předpisů,tuto obecně záv aznou vyhlášku (dále j en,<,> vyhláškď') : čhnek l úvodní ustanovení Obec Rokytá touto vyhláškou zavádi místní poplatek za obecni systém odpadového hospodářství (dále jen,<,> poplatek").l ) Správce poplatku je obecní úřad.z) Poplatkové období3) a dílčí obdobía)vymezuje zákon.ČHnek 2 Poplatník Poplatníka vymezuj e zákon.s) tl g t 0d odst.1 písm.a) zákonao místních poplatcích (Poplatkem za komunální odpad je poplatekza obecní systém o dp adovéh o h osp o dářsní.) 2) § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích (Správcem poplatku je obecní úřad.) 3) § 10o odst.1 zákona o místních poplatcích (Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpadje kalendářní rok.) a) § 10o odst.2 zákona o místních poplatcích (Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.) 5) § 10e zákona o místních poplatcích (Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářsní je a) fyzická osoba přihlášendv obci nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášena žádnáfuzická osoba a která je umístěna na území obce.); § l0p zákona o místních poplatcích (Spoluvlastníci nemovitévěci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreacijsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.); § 16czákonaomístníchpoplatcích (Proúčelypoplatkůsezapřihlášenífyzickéosobypovažuje: a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu ...

Načteno

edesky.cz/d/4781092

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz