« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Metodějova, p.p.č. 571,572 a 575 k.ú. Královo Pole-"Rezidence Královo Pole-rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Metodejova_Rezidence_KRPOLE_rozhodnuti.pdf
Magistrát města Brna Odbor územního a stavebního řízení Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení Malinovského náměstí 3 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz 1 SP.ZN.: OUSR/MMB/0069634/2021 Brno 19.07.2021 Č.J.: MMB/0371595/2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městské části města Brna,Brno-Královo Pole,Odbor územního a stavebního řízení,na základě žádosti obchodní korporace EFELTE,s.r.o <.>,IČO 04078861,se sídlem Dělnická 1222/53,624 00 Brno,zastoupené Makovský & partneři,s.r.o <.>,Marie Pujmanové 283/6,Brno,vydal pod č.j.BKPO/14900/19/2300/1312/Jan-6 ze dne 27.11.2020 územní rozhodnutí č.962,kterým podle ust.§ 79 a § 92 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust.§ 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.503/2006 Sb.“),umístil stavbu: Rezidence Královo Pole na pozemcích p.č.571,572 a 575 v k.ú.Královo Pole,městské části Královo Pole.Uvedené rozhodnutí nenabylo právní moci,neboť proti němu podali v zákonné lhůtě odvolání účastníci řízení Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětější Trojice,IČ 64327680,Metodějova 13/2a,612 00 Brno,zastoupená Mgr.Ing.Pavlem Imrišem,Ph.D <.>,Vodova 24,612 00 Brno,a dále XXXXXXX XXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,obě bytem Metodějova XXX/X,XXX XX Brno Odbor územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna jako odvolací správní orgán příslušný podle ustanovení § 89 odst.1 a § 178 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),v rámci své kompetence dané ustanovením § 139 odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a čl.9 odst.3 písm.c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna /vše v platném znění/,přezkoumal podle ustanovení § 89 odst.2 správního řádu odvoláními napadené rozhodnutí a rozhoduje takto: Podle ustanovení...

Načteno

edesky.cz/d/4778952

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz