« Najít podobné dokumenty

Obec Rohov - Obec Rohov - Schválený závěrečný účet za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přezkum MŠ k 30.9.2020.pdf (1.54 MB)
Obec Rohov Hlavní 180 747 25 Rohov
<br> Pověření V souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,kontrolní řád,zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční
<br> kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů,vše v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti pro rok 2020
<br> p o v ě ř u j i Ing.Ludmilu Robenkovou,aby dne 19.11.<.> 2020 vykonala
<br> veřejnosprávní kontrolu na místě — průběžnou kontrolu
<br> u příspěvkové organizace Mateřská škola Rohov,příspěvková organizace se sídlem Hlavní 51,747 25 Rohov,IC: 70981655 <,>
<br> jejímž předmětemje kontrola hospodaření za období leden — září 2020 <.>
<br> V Rohově dne16.11.2020
<br> l;.llJ b.ll.||!lll.<.> 1„|
<br> Obec Rohov Hlavní 180 747 25 Rohov
<br> Zápis
<br> o zahájení průběžně veřejnosprávní kontroly na místě (dálejen kontrola)
<br> Dne 19.11.2020.2020 byla zahájena v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,kentrolní řád,zákonem č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů,vše v platném znění,průběžná kontrola,která byla vykonána u příspěvkové organizace:
<br> Mateřská škola Rohov,příspěvková organizace se sídlem Hlavní 51,747 25 Rohov,IC: 70981655 <,>
<br> Zahájení kontroly se zúčastnili:
<br> Za kontrolovanou osobu: XXXX XXXXXXXXX — ředitelka XXXXX XXXXXXXXX — účetní Za kontrolní orgán: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX — pověřená provedením kontroly
<br> r
<br> Kontrolní orgán seznámil kontrolovanou osobu s předmětem kontroly — průběžná kontrola hospodaření za období leden až září 2020,stermínem ukončení kontroly,se základními vzájemnými vztahy mezi kontrolním orgánem a kontrolovanou osobou při výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole,s oprávněními a povinnostmi kontrolního orgánu & kontrolované osoby a
<br> jejich zaměstnanců podle zákona o státní kontrole <.>
<br> Kontrolní orgán oznámil oficiálně zahájení kontroly a současně předložil kontrolovaně osobě své písemně pověření.Kontrolní orgán informoval přítomné o konkrétních cílech programu a postupu při
<br> výkonu kontroly.K...
MŠ Příloha 2020.pdf (2.66 MB)
LicencezDJXZ ****** G I N I 3 E x p r e s s _ U C R ****** UCRGUPXA 01012020 Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX Okamžik sestaveni: XX.XX.XXXX XhXXm XX Strana: 1
<br> PŘÍLOHA za období : 12/2020
<br> (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) I č 0 :70931655 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mateřská škola Rohov,příspěvková organizace
<br> A„1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Neočekává se ukončení ani omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> Nezměnila se hranice DDHIM ani DENIM ani nebyly změny v oceňováni majetku <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Na základě rozhodnutí zřizovatele vede jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.Jednotka účtuje podle zákona 563/91 sb.Drobný dlouhodobý majetek se zařazu
<br> je od 3000,— do 40 000,— Kč a nehmotný majetek od 7000,e do 60 000,— Kč.Jednotka nemá zboží ani zásoby.Účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000,- Kč ani dlouhodobý nehmotný investiční majetek nad 60 000,— & neúčtuje o odpisech <.>
<br> Licence:DJx2 ****** G I N I 5
<br> E x p r e s s — U C R ****** UCRGUPXA 01012020 Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX XhXXm 83 Strana: 2
<br> od 3000,— do 40 000,w Kč a nehmotný majetek od 7000,e do 60 000,— Kč.Jednotka nemá zboží ani zasoby.Jednotka nevlastní žádný dlouhodobý hmotny majetek v
<br> ocenění nad 40 000,— Kč ani nehmotný majetek nad 60 000 IKČ.Budovu ve které provozuje činnost,má ve výpůjčce od zřizovatele.Neúčtuje o odpisech <.>
<br> LicencesDsz ****** G I N I 5 E x p r e s s — U C R ****
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX
<br> **
<br> Okamžik sestavení: XX.XX.2021
<br> UCRGUPXA 01012020 9h22m Bs strana: 3
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> Podrozvahový účet
<br> Účsmní OBDOBÍ
<br> I Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.Vyřazené pohledávky
<br> 4.Vyřaze...
MŠ. Výkaz zisku a ztrát 2020.pdf (672.62 kB)
Licence:DJX2 Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX
<br> I č X :XXXXXXXX NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mateřská škola Rohov,příspěvková
<br> Číslo položky Název
<br> A.NÁKLADY CELKEM
<br> 1.Náklady z činnosti
<br> Spotřeba materiálu Spotřeba energie
<br> Prodané zboží
<br> Aktivace dlouhodobého majet Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastni v Opravy a udržování
<br> Cestovné
<br> 10.Náklady na reprezentaci
<br> H N(ÚÉFW'Drnqim
<br> ll.Aktivace vnitroorganizačních
<br> 12.Ostatní služby
<br> 13.Mzdové náklady
<br> 14.zákonné sociální pojištění 15.Jiné sociální pojištění 16.Zákonné socialni náklady 17.Jiné sociální náklady
<br> 18.Daň silniční
<br> 19.Daň z nemovitosti
<br> 20.Jiné daně a poplatky
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z pr 23.Jiné pokuty a penále
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předá
<br> 25.Prodaný materiál
<br> 26.XXXXX a škody
<br> XX.Tvorba fondů
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný 30.Prodaný dlouhodobý hmotný m 31.Prodané pozemky
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.Tvorba & zúčtování opravných položek
<br> 34.Náklady z vyřazených pohled
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti
<br> II.Finanční náklady
<br> Prodané cenné papíry a podi Úroky.Kurzové ztráty
<br> organizace
<br> položky
<br> ku
<br> ýroby
<br> služeb
<br> odlení
<br> ni
<br> majetek ajetek
<br> ávek
<br> ly
<br>.Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> ******
<br> G I N I 5
<br> E x p r e s 5
<br> U (: R ******
<br> Okamžik sestavení:
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> za období
<br> příspěvkové organizace
<br> 12/2020 ?
<br> (v Kc,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Syntetický účet
<br> 501 502 503 504 506 507 508 511 5l2 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551
<br> 561 562 563 564
<br> EĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 22.02.2021
<br> 9h21m 25
<br> UCRGUVPA 01012020
<br> Strana: 1
<br> MINULÉ ODBODÍ Hlavní činnost Hoep...
MŠ Rozvaha 2020.pdf (961.02 kB)
Licence:DJX2 Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX
<br> I Č X :XXXXXXXX NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Mateřská škola Ronov,příspěvková organizace
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> ***"k'k'k
<br> G I N I 5 E x p r e S s — U C R
<br> ! ROZVAHA za období : 12/2020 ] příSpěvkové organizace (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období běžné
<br> Syntetický BRUTTO
<br> ***icir'k Okamžik sestaveni:
<br> AKTIVA CELKEM A.STÁLÁVAKTIVA I.Dlouhodobý nehmotný majetek.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> v—INMÚ'LDLDF—Com
<br> II Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozemky
<br>.Kulturní předměty
<br> Stavby
<br>.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
<br>.Pěstitelské celky trvalých porostů
<br>.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek l.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5.6 <.>
<br> -r—|qu'm\Dt——cumo
<br> Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br>.Ostatni dlouhodobé pohledávky
<br>.Dlouhodobé poskytnuné zálohy na transfery
<br> Hle-OLD
<br> B.OBĚŽNÁ AKTIvn
<br> I.Zásoby l.Pořízení materiálu 2.Materiál na skladě 3.Materiál na cestě
<br> movitých věcí
<br> 012 013 014 015
<br> 019 041 051 035
<br> 031 032 021 022 025 028 029 042 052 036
<br> 061 062 063 068 069
<br> 462 464
<br> 469 471
<br> 111 112 119
<br> 1.461.971...
Příloha 2020 1.pdf (198.33 kB)
Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ČÍS/O ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÉŽNÉ MINULÉ
<br> K položce Doplňující Informace Částka
<br> K položce Doplňující Informace Částka
<br> K položce Doplňující Informace Částka
<br> K položce Doplňující Informace Částka
<br> F.Doplňující informace k fondům účetníjednotky
<br> Položka
<br> Číslo Název BÉŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Číslo položky Název položky
<br> BRU TTO K OREK CE
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Číslo položky Název položky BRUTTO KOREKCE
<br> ČÍS/O ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÉŽNÉ MINULÉ
<br> ČÍS/O ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÉŽNÉ MINULÉ
Zisk a ztráta 2020 1.pdf (184.76 kB)
Licence: D072 XCRGUVXA / VXA (01012020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00635499
Název: Obec Rohov 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 8 774 126,23    8 577 393,05   
<br> I.Náklady z činnosti 8 001 751,69    7 717 818,82   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 734 928,12    577 421,61   
<br> 2.Spotřeba energie 502 389 445,37    351 114,26   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 148 119,82    172 257,15   
<br> 9.Cestovné 512 49 758,00    60 859,75   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 48 526,34    130 056,62   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 596 701,39    1 629 349,14   
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 531 093,00    2 486 373,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 764 421,00    781 707,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 8 411,00    12 005,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 10 546,00    7 418,00   
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 186,00    186,00   
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 100,00    10 800,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 45 976,04    50 752,29   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 25.02.2021 12h40m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D072 XCRGUVXA / VXA (01012020 / 01012020)
<br> Č...
Rozvaha 2020 1.pdf (189.49 kB)
Licence: D072 XCRGURXA / RXA (01012020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00635499
Název: Obec Rohov 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 87 121 683,67  17 692 358,47  69 429 325,20  72 206 764,87 
<br> A.Stálá aktiva 80 020 386,39  17 661 866,47  62 358 519,92  61 945 555,31 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 199 098,75  144 098,75  55 000,00  55 000,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 144 098,75  144 098,75     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 55 000,00    55 000,00  55 000,00 
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 79 821 287,64  17 517 767,72  62 303 519,92  61 890 555,31 
<br> 1.Pozemky 031 4 173 409,78    4 173 409,78  2 728 392,16 
<br> 2.Kulturní předměty 032 10 000,00    10 000,00  10 000,00 
<br> 3.Stavby 021 64 301 461,10  13 112 195,00  51 189 266,10  51 655 988,31 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 7 047 725,00  1 040 312,26  6 007 412,74  6 315 736,74 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3 365 260,46  3 365 260,46     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 923 431,30    923 431,30  1 180 438,10 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkov...
Zpráva o výsledku hospodaření obce Rohov za rok 2020.pdf (3.55 MB)
Elukimutcky.lHJUlI
<br> ! I
<br> musm „Ř,||||lll|ll|l|lll|
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
<br> 28.října 117,702 18 Ostrava E'fkí'tickíř "W="
<br> ; <,>
<br> \'y-lnl : mím Plulmlsl il" : II 4
<br> Fun! C„ _,- [.<.> I'ízll-nill 411.00
<br> Čj.: MSK 56472/2021 "9 ?aý,f?,)ďí? Sp zn KON/16741/2020/Sam ' ' && if UM '
<br> ' 113.1 V5 N „ / Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX ' j/Á/GžgíLř / X; ' Telefon: XXX XXX XXX / 43 f ' io Fax: 595 622 282 -' Eemail: posta©msk.cz
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rohov,IC 00635499 za rok 2020
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 22.6.2020 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č.Identlfl kacnl karta :.Ing.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne XX.X.2021 přezkoumání hospodaření obce kdatu 31.12.2020,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Rohov <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: — doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 9.4.2021 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 27.4.2021.Zástupci územního celku,kteří byli součinní při realizaci přezkoumání hospodaření:
<br> — Bc.XXXXX XXXXXX,starosta obce - XXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok XXXX bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> www.mskcz
<br> Čj.: MSK 56472/2021 Sp.zn.: KON/16741/2020/Sam
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> — náklady a ...
Závěrečný účet obce Rohov za rok 2020.pdf (216.35 kB)
Licence: D072 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> Obec Rohov 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00635499
<br> název Obec Rohov 
<br> ulice, č.p.Hlavní 107
<br> obec Rohov
<br> PSČ, pošta 74725
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 553761091
<br> fax 553761091
<br> e-mail rohov@raz-dva.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.20.05.2021 13h 7m22s
<br>
<br> Licence: D072 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 6 346 198,00  8 330 564,02  8 331 494,79 
<br> Nedaňové příjmy 5 182 282,00  5 400 882,00  5 406 090,14 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 1 465 920,00  8 493 445,06  8 493 445,06 
<br> Příjmy celkem 12 994 400,00  22 224 891,08  22 231 029,99 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 500 000,00  1 828 563,82  1 828 563,82 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00  29 513,06  29 513,06 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000,00  180 004,93  180 004,93 
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 620 000...
Závěrečný účet obce.pdf (278.71 kB)
Závěrečný účet obce Rohov
za rok 2020
Hospodaření obce Rohov se v roce 2020 řídilo schváleným rozpočtem a schválenými
rozpočtovými opatřeními v návaznosti na ustanovení zákona č.250/200 Sb.o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,zákonem o účetnictví,zákonem o daních z příjmů a účetními
standarty v platném znění <.>
Do 30.4.2020 se obec řídila pravidly rozpočtového provizoria <.>
Rozpočet byl chválen 30.4.2020.Rozpočtových opatření bylo celkem 8 <.>
Rozpočtovými opatřeními byly řešeny především nerozpočtované příjmy obce zejména
daňové příjmy,dotace a nerozpočtované výdaje <.>
<br> Číslo Ze dne Schválil
<br> 1 19.5.2020 Starosta
2 28.5.2020 Zastupitelstvo
3 15.6.2020 Zastupitelstvo
4 27.7.2020 Zastupitelstvo
5 30.9.2020 Zastupitelstvo
6 16.11.2020 Zastupitelstvo
7 1.12.<.> 2020 Zastupitelstvo
8 31.12.2020 Starosta
<br>
<br>
Dotace spolkům - veřejnoprávní smlouvy <.>
Spolek Schváleno dne Čerpáno Vráceno
Sdružení hasičů-
Rohov
<br> 26 000,- 10 300,- 15 700,-
<br> TJ XXXXXXX -
lukostřelba
<br> XX XXX,- X 678,- 14 322,-
<br> TJ Spartak – stolní
tenis
<br> 5 000,- 0 5 000,-
<br> Myslivecký spolek
Hraničář
<br> 20 000,- 20000 0
<br> TJ Spartak -mladší
žáci
<br> 43 000,- 15972 27028,-
<br>
Dar
Auto Moto Club 3 000,- 3 000,- 0,-
<br> Čerpání příspěvků bylo zkontrolováno a nebyly shledány žádné nedostatky ani porušení <.>
<br>
<br>
-1-
<br>
<br>
<br> Hospodaření obce Rohov za rok 2020 :
<br> Zůstatek na Bú k 31.12.2019 : 4 584 383,09
Příjmy za rok 2020 : 22 231 029,99
Výdaje za rok 2020: 14 125 328,53
Splátka jistiny za rok 2020: 6 026 076,49
<br> Přijatý úvěr v roce 2020 0,-
Zůstatek na Bú k 31.12.2020 : 6 664 008,06
Stav úvěrového účtu k 31.12.2020 3 067 358,68
<br>
<br>
<br>
Přezkum hospodaření za rok 2020 <.>
Dne 27.4.2021 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje - odborem kontroly <.>
Závěr přezkoumání hospodaření za rok 2020 :
<br> Při přezkoumání hospodaření obce dle § 2 a §3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly dle § 10
odst.3 ...

Načteno

edesky.cz/d/4778054

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz