« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Rožínka - Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Veřejná vyhláška - Prodloužení platnosti st. povolení - II/385 Branišov-Dolní Rožínka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Rožínka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
uĚsrsrÝ ÚŘ,lu nysrnrcn NAD pnmvŠTEJNEM odbor územního plánování a stavebního řádu Příční 4a5,5g3 01 Bystřice nad Pernšteinem SPIS.ZN.: Č' l.: vyŘzun: TEL.: E.MAIL: DATUM: sBYs/l 282 9 l 2021 / oÚP l J u BYS 14029/202r Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX stanislavajurackova@bystricenp.cz XX.XX.202r,/á }.Zut,> ?rof az4.t.-,<,> d4 ' o,1-/ o.trC 7L_--"+:*.<.> ",_ : VEREJNA VYHLASKA oZNÁMENÍ I.zarrÁrnmÍ ŘÍznxÍ o znrňxň sTAvBY pŘro DoKoNčENÍM rr.zarrÁ.rrxÍ nÍznxÍ o PRoDLouŽpNÍ PLATNosTI sTAvEBNÍHo PovoI-BNÍ Kraj Vysočina se sídlem Žlžkova č,<.> p.|882t57,586 01 Jihlava 1,Ičo 70890749,(dále jen ''stavebník'') dne 18.06.202I podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na stavbu s označením ''II/385 Branišov.Dolní Rožínka'' (dále jen ' 'stavba'') na pozemcích parc.č,<.> 713,8,185/1,340l|,34013,34014,34015,34016,340/9,340l1J,340lI2,340/14,340115,340116,340120 v katastrálním tnemi Branišov nad Pernštejnem,napozemcíchparc.č.st.129 adá|epozemcíchparc.č.509/21,627,66815,74L|3,74I/7,74ll1l,741lI2,745,785,93013,930135,93tlt,93211,93212,932|5,932128,932129,94ÍlI,94Il2 v katastrálním území Zvole nad Pernštejnem,na pozemcích parc.ě.334l|,|127,1128,1130l|,51612 v katastrálním území Blažkov,napozemcích parc.č,<.> I02l2,II1l7,|I1l l4,I| l l |6,17I lI,17|/6,|7I l7,I71l8,|7I l9,|7I l l0,2/ 1 v kata"strálním fizemi Dolní Rožínka.Uvedeným dnem by|o řízeru o změně stavby před jejím dokončením a řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení zahájeno.Městský uřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor územního planovaní a stavebního řádu vydal na stavbu stavební povolení spis.zn,sBYs/l 22 0 l2ol9 loÚPlJu dne 11.07.2019.Stavba obsahuje t5rto stavební objekty: SO 101 Silnice II/385 so 101.1 úsek 1 - km 0,000 - 0,400 _ obec Branišov (od mostu 385-001 po Kižovatku s místní komunikací) So 101.2 úsek 2 - krn 0'400.0,620 _ obec Branišov (od křiŽovatky s místní komunikací So 101.3 úsek 3 - km 0,ó20 _3,320_::.-Yff'"*:?' obcemi Branišov _Zvo|e so 101.4 úsek 4 - km 3'320 _ 4,050 - intravil...

Načteno

edesky.cz/d/4778052

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Rožínka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz