« Najít podobné dokumenty

Obec Podhorní Újezd a Vojice - Závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podhorní Újezd a Vojice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÚ 2020 Výkaz zisku a ztráty 12 2020 (112.64 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice; IČO 00271942; Vojice 141,Podhorní Újezd a Vojice,508 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 4.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 8 511 114,36 0,00 7 436 763,08 0,00
I.Náklady z činnosti 7 144 122,36 0,00 6 354 102,08 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 396 961,56 0,00 402 307,28 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 280 977,11 0,00 299 254,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 49 367,80 0,00 46 005,05 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 1 479 622,34 0,00 1 212 617,42 0,00
<br> 9.Cestovné 512 26 272,00 0,00 23 116,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 431 270,55 0,00 1 375 779,74 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 952 824,00 0,00 1 597 709,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 389 293,00 0,00 286 329,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 153,00 0,00 2 937,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 5 300,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 902,00 0,00 1 902,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2 050,00 0,00 500,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,...
ZÚ 2020 Výkaz zisku a ztráty 12 2020 ZŠ a MŠ (108.04 kB)
Licence: DESA XCRGUVXA / VXA (02112020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 70983071
Název: ZS Podhorni Ujezd 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 6 240 472,54    5 672 966,34   
<br> I.Náklady z činnosti 6 240 472,54    5 672 966,34   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 430 406,65    490 113,67   
<br> 2.Spotřeba energie 502 307 357,99    220 677,67   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511     34 235,74   
<br> 9.Cestovné 512 1 688,00    5 777,66   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 285 162,34    348 212,57   
<br> 13.Mzdové náklady 521 3 841 386,00    3 408 660,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 224 813,00    1 068 009,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 13 999,60    11 886,13   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 70 489,96    57 192,90   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 15.02.2021 12h55m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DESA XCRGUVXA / VXA (02112020 / 01012020)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní čin...
ZÚ 2020 Sestavy (657.82 kB)
Závěrečný účet za rok 2020
Obec Podhorní Újezd a Vojice
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice
Vojice 141
508 01 Podhorní Újezd a Vojice
<br> 00271942
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 493697161
E-mail ou@podhorniujezd.cz
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 1
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 2
<br> Rozpočet v druhovém třídění dle tříd 3
<br> Daňové příjmy - vybrané položky 4
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 5
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 7
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 9
<br> Majetek 11
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 12
<br> Měsíční stav finančních prostředků 13
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 14
<br> Porovnání příjmů a výdajů 15
<br> Porovnání plnění sdílených daní 16
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 17
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 18
<br> Strana
<br>
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice,IČO 00271942 KEO4 1.8.13 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2020
<br> Neinvestiční transfery
<br> UZ Poskytovatel
Poskytnuto k
<br> 31.12.Název Použito k 31.12 <.>
Vratka v průběhu
<br> roku
Vratka při fin <.>
<br> vypořádání
13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00
<br> 33063 MŠMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 466 724,00 466 724,00 0,00 0,00
<br> 98024 VPS Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 817 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 98193 VPS Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do 31 000,00 24 734,86 0,00 0,00
<br> Celkem 1 555 224,00 731 458,86 0,00 0,00
<br> 0,00Transfery celkem 1 555 224,00 0,00731 458,86
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2020
<br>
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice,IČO 00271942 KEO4 1.8.13 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2020
<br> Neinvestičn...
ZÚ 2020 Rozvaha 12 2020 (157.67 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice; IČO 00271942; Vojice 141,Podhorní Újezd a Vojice,508 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 4.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 92 580 462,97 20 016 236,82 72 564 226,15 70 533 479,00
A.Stálá aktiva 78 423 642,50 20 006 483,82 58 417 158,68 57 751 787,48
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 787 530,60 525 292,60 262 238,00 291 566,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 126 268,60 126 268,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 586 262,00 399 024,00 187 238,00 216 566,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 72 937 094,18 19 481 191,22 53 455 902,96 52 761 203,76
<br> 1.Pozemky 10 336 946,80 0,00 10 336 946,80 10 338 754,30031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 56 274 075,10 15 524 142,30 40 749 932,80 39 948 008,27021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 391 853,31 1 429 125,95 1 962 727,36 2 022 008,19022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 527 922,97 2 527 922,97 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 406 296,00 0...
ZÚ 2020 Rozvaha 12 2020 ZŠ a MŠ (112.4 kB)
Licence: DESA XCRGURXA / RXA (02112020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
příspěvkové organizace
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 70983071
Název: ZS Podhorni Ujezd 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 271 107,82  603 031,00  1 668 076,82  1 434 000,29 
<br> A.Stálá aktiva 603 031,00  603 031,00     
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 603 031,00  603 031,00     
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022        
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 603 031,00  603 031,00     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 15.02.2021 12h54m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DESA XCRGURXA / RXA (02112020 / 01012020)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné p...
ZÚ 2020 Příloha 12 2020 (130.84 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice; IČO 00271942; Vojice 141,Podhorní Újezd a Vojice,508 01
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 4.2.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,především č.410/2009 Sb <.>,s účinností od 1.1.2012 <.>
Právní předpisy:
-zákon č.563/91 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění
- vyhláška č.383/2009 Sb <.>,v platném znění
- vyhláška č.410/2009 Sb <.>,v platném znění
- vyhláška č.449/2009 Sb <.>,v platném znění
- vyhláška č.323/2002 Sb <.>,v platném znění
- zákon č.218/2000 Sb <.>,v platném znění
- zákon č.250/2000 Sb <.>,v platném znění
- české účetní standardy <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - účetní jednotka vede v pořizovacích cenách
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3000 do 40000 Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7000 do 60000 Kč
<br> Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - ve čtvrtém čtvrtletí 2020 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činnosti
2.Změny způsobu oceňování - nenastaly
3.Odpisový plán - odpisový plán je stanoven dle přílohy ČSÚ 708
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platky ve čtvrtém čtvrtletí 2020 nebyly realizovány v cizí měně <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a...
ZÚ 2020 Příloha 12 2020 ZŠ a MŠ (126.55 kB)
Licence: DESA XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
příspěvkové organizace zřizované ÚSC
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 70983071
Název: ZS Podhorni Ujezd 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Příspěvková organizace nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého jednání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení účetních položek dle vyhlášky č. 410/2009Sb <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podle rozhodnutí zřizovatele účtuje příspěvková organizace ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování provádí na základě odpisovéjho plánu schváleného zřizovatelem <.>
<br> 15.02.2021 12h55m42s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: DESA XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 96 140,00  67 803,00 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 96 140,00  67 803,00 
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouhodobé po...
ZÚ 2020 Inventarizační zpráva za rok 2020 (28.05 kB)
Inventarizační zpráva za rok 2020
Obec : Podhorní Újezd a Vojice,Vojice 141,508 01 Hořice
IČ: 00271942
Datum zpracování: 23.1.2021
Vyhodnocení dodržení Vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
Inventarizační činnosti:
Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
Proškolení členů inventarizační komise
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 19.12.2020.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy <.>
<br>
<br>
<br> Přehled provedené inventarizace k 31.12.2020:
Účet 018
Počáteční stav k 1.1.2020 126.268,60
Stav k 31.12.2020 126.268,60 na tomto účtu nebyl pohyb
Účet 019
Počáteční stav k 1.1.2020 586.262,00
Stav k 31.12.2020 586.262,00 na tomto účtu nebyl pohyb
Účet 021
Počáteční stav k 1.1.2020 021 100 655.802,59
021 200 11.335.696,33
021 300 11.809.346,64
021 400 13.261.149,10
021 500 5.723.167,10
021 600 1...
ZÚ 2020 Fin 12 2020 (487.26 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Podhorní Újezd a Vojice; IČO 00271942; Vojice 141,Podhorní Újezd a Vojice,508 01
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 22.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 213 000,00 2 213 000,00 2 102 606,33Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 95,01
<br> 1112 60 000,00 60 000,00 34 131,05Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 56,89
<br> 1113 204 000,00 208 500,00 208 336,45Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,92
<br> 1121 1 905 000,00 1 905 000,00 1 559 720,22Daň z příjmů právnických osob 81,88
<br> 1122 44 000,00 44 000,00 43 510,00Daň z příjmů právnických osob za obce 98,89
<br> 1211 4 300 000,00 4 300 000,00 4 275 220,68Daň z přidané hodnoty 99,42
<br> 1334 4 800,00 12 200,00 12 132,70Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 99,45
<br> 1340 300 000,00 300 000,00 270 162,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 90,05
<br> 1341 6 600,00 6 600,00 5 550,00Poplatek ze psů 84,09
<br> 1342 10 000,00 10 000,00 4 290,00Poplatek z pobytu 42,90
<br> 1356 20 900,00 25 900,00 25 177,73Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 97,21
<br> 1361 7 000,00 7 000,00 5 780,00Správní poplatky 82,57
<br> 1381 51 000,00 59 000,00 58 972,06Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 99,95
<br> 1382 1 000,00 1 000,00 15,93Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 1,59
<br> 1511 873 000,00 873 000,00 850 320,32Daň z nemovitých věcí 97,40
<br> 4111 0,00 848 500,00 848 500,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 145 700,00 145 700...
ZÚ 2020 Audit za rok 2020 (4.05 MB)
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 19594;; 21121,; KHK
<br> Will l|||l |l||l lllll Illll |||||
<br> Zpráva o výsledku přezkoumánívhospodaření obce Podhorní Ujezd a Vojice,IC: 00271942 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 10.09.2020 - 16.02.2021 — přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem
<br> na základě písemné žádosti obce Podhorní Újezd a Vojice v souladu s ustanovením š 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zaháj eno bylo dne 16.07.2020 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření V souladu 5 © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Podhorní Újezd a Vojice Podhorní Újezd a Vojice 141 508 01 Hořice Zástupci za Obec: — Ing.XXXXX XXXXXXX - starosta - XXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Gabriela Střeleěková - kontroloři: Bc.Veronika Bittnerová
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 1.7.2020
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon tj.projednání Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl učiněn dne 16.02.2021 <.>
<br> Pivovarské nám.[245 500 03 Hradec Králové
<br>...
Závěrečný účet obce za rok 2020 (59.5 kB)
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Obce Podhorní Újezd a Vojice
<br> za rok 2020
Celé znění Závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu <.>
Finanční vypořádání dotací za rok 2020 k 31.12.2020
Typ dotace
Poskytnuto
Vyčerpáno
Vratka
<br> Dotace státu na veřejnou správu
145.700,00
145.700,00
0,00
<br> Dotace na volby do zastupitelstev krajů
31.000,00
24.734,86
6.265,14
<br> Dotace Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
240.000,00
<br> 240.000,00
0,00
<br> Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce v souvislosti s výskytem koronaviru
817.500,00
817.500,00
0,00
<br> Dotace MŠMT na novou zahradu u ZŠ
466.724,00
466.539,00
185,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Přijaté dotace celkem
1700924,00
1694473,86
6.450,14
<br>
Příspěvky neziskovým a zřízeným příspěvkovým organizacím
ZŠ a MŠ Podhorní Újezd a Vojice- neinvestiční výdaje
650.000,00
<br> Myslivecké sdružení Podhorák
35.000,00
<br> TJ XXXXX XXXXXXXX Újezd a Vojice
XXX.XXX,XX
<br> Jezdecký klub Podhorní Újezd
20.000,00
<br> Podzvičinsko – členský příspěvek
3.882,00
<br> Podchlumí – členský příspěvek
7.764,00
<br> Časopis Pod Zvičinou
2.000,00
<br> Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
12.000,00
<br> Český rybářský svaz Ostroměř
5.000,00
<br> Studio Čtyřlístek Ostroměř
5.000,00
<br> Diakonie Broumov
5.000,00
<br> SDH Vojice
374.686,00
<br> Domácí hospic Duha
5.000,00
<br> Oblastní charita Jičín
5.000,00
<br> Spolek Mariáš
7.000,00
<br> Příspěvky celkem
1.321.332,00
<br>
Přehled o pohybu majetku
Účet 021 – Stavby – obec pořídila novou digestoř v kiosku ve sportovním areálu za 57.838,00 Kč,nové světlo u kapličky ve Vojicích za 33.686,40 Kč,osvětlení k vlakové zastávce za 34.460,80 Kč,osvětlení u autobusové zastávky na Brdíku za 43.608,40 Kč,parkovací pruh u MŠ za 1.449.233,93 Kč <.>
Účet 022 – Dlouhodobý hmotný majetek – obec pořídila nové zabezpečení budovy OÚ za 52.970,17 Kč <.>
Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – obec nakoupila např.zálohovací zařízení na PC,benzinový ...

Načteno

edesky.cz/d/4778050

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podhorní Újezd a Vojice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz