« Najít podobné dokumenty

Obec Racková - ROZHODNUTÍ č. 117/2021 VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Racková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-6078813358793164402.pdf [0,20 MB]
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
<br> Magistrát města Zlína
Zarámí 4421,760 01 Zlín
<br> Číslo jednací dokumentu: MMZL 135335/2021
*MMZLSS47405003*
<br> MMZLSS47405003 Spisová značka: MMZL 106328/2021 OŽPaZ/ZeL
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: LukasZeman@zlin.eu
Ve Zlíně dne: 19.7.2021
<br> H + M Zlín a.s <.>,K Farmě 495,Štípa,763 14 Zlín 12 <,>
kterého zastupuje XXXXX XXXXXX,Přílepy XXX,XXX XX Holešov
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> č.117/2021
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Magistrát města Zlína,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů,a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> účastníkům řízení dle § 27 odst.1 správního řádu (dále jen stavebníci),kterými jsou:
<br> H + M Zlín a.s <.>,IČO 18824927,K Farmě 495,Štípa,763 14 Zlín 12 <,>
kterého zastupuje XXXXX XXXXXX,Přílepy XXX,XXX XX Holešov
<br> I.vydává
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> k provedení stavby vodních děl podle §15 a §55 odst.1 písm.c) vodního zákona,kterými jsou „SO 06 Kanalizace
dešťová“,„SO 07 Splašková kanalizace (samospád + výtlak)“ a „SO 08 Vodovod“,realizované v rámci stavby
„Racková - 40 RD“ na pozemcích parc.č.456/1,462/9,467/1,467/3,467/4,479/1,479/2,479/3,479/4,591/1 <,>
591/3,591/4,591/5,591/6,591/8 v katastrálním území Racková,obec Racková,kraj Zlínský <.>
<br> Základní údaje o povolované stavbě:
<br> 1.Druh vodního díla: stavby vodovodních řadů,kanalizačních stok a objektů podle § 55 odst.1.písmeno c) vodního
zákona <.>
<br> 2.Úče...

Načteno

edesky.cz/d/4778003

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Racková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz