« Najít podobné dokumenty

Obec Doubravník - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubravník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
<,>.<.> - „___-.m—n __.<.>._
<br> jÚŘ-nu DR.-lí; „,;-.-"Á\'ra1'“l*:'“:€*-l“'“ ! '--.: “ ' '"5' "rm
<br>.<.> <.>,—- -„-__
<br> ! 24'?xuza/
<br> inc-lic qn„_ " " "" 'fll ;] MHz/m %,/ /.<.>.<.> <.>
<br> HEL.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.jěr///f/
<br>.<.>,u.<.> -—„„.<.> <.>
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU MĚSTYSE DOUBRAVNÍKA
<br> uzavřená dle ustanovení 5 159 zákona č.500 / 2004,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> ČL! Smluvní Strany
<br> 1.Městys Doubravník zastoupený starostkou městyse lng.Barborou Šenkyříkovou se sídlem Doubravník 75,59261 Doubravník [Č:00294268 č.účtu: 6025751/0100 jako poskytovatel
<br> 2.Římskokatolická farnost Doubravník
<br> se sídlem: Doubravník 34,592 61 Doubravník lČ:48899267
<br> č.účtu: 1621329399/0800
<br> zastoupený: Mgr.Zdeňkem Chylíkem
<br> jako příjemce
<br> ČLíl Předmět smlouvy
<br> 1.Na základě této smlouvy poskytuje poskytovatel příjemci dotaci z dotačního programu na podporu Obnovy kulturních památek na území městyse Doubravník a nemovitostí v MPZ v roce 2021 na realizaci obnovy kulturní památky ve výši 150.000; Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých),maximálně však 30% z celkových uznatelných nákladů.(Spoluúčast může být tvořena dobrovolnou prací)
<br> 2.Dotace bude poukázána na účet příjemce do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy <.>
<br> 3.Kpodpořenému záměru je vydáno závazné stanovisko č.6/2017,které je přílohou této smlouvy <.>
<br> _ Čl.Ill Učel a podmínky použití dotace
<br> 1.Dotace je poskytována zdotačního programu městyse Doubravník vroce 2021 na podporu Obnovy kulturních památek na území městyse Doubravník a nemovitostí v MP2 na realizaci obnovy kulturní památky: Obnova areálu kostela Povýšení sv.Kříže v Doubravníku <.>
<br> 2.Příjemce je oprávněn čerpat dotaci,poskytnutou na základě této smlouvy,k realizaci svého záměru od 1.1.2021 do 31.12...

Načteno

edesky.cz/d/4777981

Meta

Územní plánování   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubravník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz