« Najít podobné dokumenty

Obec Kolešovice - Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát (112.79 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Kolešovice; IČO 00243884; Kolešovice 212,Kolešovice,270 02
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 14 259 160,93 0,00 16 519 633,05 0,00
I.Náklady z činnosti 12 299 801,23 0,00 14 025 799,55 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 441 201,02 0,00 461 354,77 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 560 270,33 0,00 488 224,06 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 443 237,11 0,00 608 802,73 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 145 405,15 0,00 290 390,95 0,00
<br> 9.Cestovné 512 21 526,00 0,00 39 787,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 3 629 637,64 0,00 4 194 325,95 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 3 252 962,00 0,00 3 270 615,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 863 320,00 0,00 904 596,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 7 637,00 0,00 8 407,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 100,00 0,00 531,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 534 850,00 0,00 539 220,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 ...
výkaz FIN 2-12 M sestavený ke dni 31.12.2020 (502.26 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Kolešovice; IČO 00243884; Kolešovice 212,Kolešovice,270 02
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 3 833 440,00 3 833 440,00 3 286 890,86Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 85,74
<br> 1112 73 865,00 73 865,00 52 957,73Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 71,70
<br> 1113 322 320,00 322 320,00 322 917,91Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,19
<br> 1121 2 994 890,00 2 994 890,00 2 416 192,40Daň z příjmů právnických osob 80,68
<br> 1122 534 850,00 534 850,00 534 850,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 7 500 655,00 7 500 655,00 6 632 406,21Daň z přidané hodnoty 88,42
<br> 1334 2 000,00 2 000,00 703,20Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 35,16
<br> 1337 450 000,00 450 000,00 476 571,71Poplatek za komunální odpad 105,90
<br> 1341 22 000,00 22 000,00 20 650,00Poplatek ze psů 93,86
<br> 1343 100,00 100,00 0,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1361 18 000,00 18 000,00 14 591,48Správní poplatky 81,06
<br> 1381 50 000,00 50 000,00 91 310,40Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 182,62
<br> 1382 0,00 0,00 24,90Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00
<br> 1511 1 100 000,00 1 100 000,00 1 142 782,09Daň z nemovitých věcí 103,89
<br> 4111 0,00 1 058 250,00 1 058 250,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 341 800,00 341 800,00 341 800,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4116 90 000,00...
Schválený závěrečný účet textová část (873.07 kB)
Závěrečný účet
<br> 2020
<br>.Póčátečnífšt'asfg " _.<.>.<.>.<.>._.-_.;_ -' 973.06 '_ 412423“ Příjmy 47.668.527,13
<br> v ý daj e.-.<.>.54655 40773 Celkem 2.819.531,63
<br> Splátkaúvěru (8124)- 1.974.360,00 ProplaceníFazúvěru (8123)+ 5.484.837,12 Deponovaná exekuce (8901) + 0,00
<br>,'Zůstatek 31.12.2020 -Í“„S-“3302008175' _ZůstatekČSas._ fš_.<.> _ ".132_.'-1_'3l',__60 l-ZůstatekČNB _ : : _.__ ;.-:.„_ 2416133282435 “.!Zůstatekpokladna'.<.> '$; --.“34';--5,9.55,VO-OÉ
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOLEŠOVICE ZA ROK 2020
<br> Rozpočet obce Kolešovice na rok 2020 byl projednán a schválen dne 24.03.2020 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Kolešovice.Před schválením byl řádně vyvěšen na úřední desce,včetně vyvěšení na www.kolesovice.cz.Před schválením řádného rozpočtu bylo přijato rozpočtové provizorium <.>
<br> Rozpočet byl sestaven jako schodkový.Příjmy byly rozpočtovány ve výši 49.103.041,00 Kč,výdaje ve výši 62.419.930,00 Kč a financování ve výši 13.316.889,00 Kč,z toho splátka úvěru 1.974.360,00 Kč,změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 9.806.412,00 Kč (přebytek hospodaření zpředcházejících období) a úvěr ve výši 5.484.837,00 Kč <.>
<br> Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2020
<br> Zůstatek na účtech k 31.12.2020 činí 6.330.008,75 Kč.ZV,toho zůstatek na běžném účtu vedeném ČS a.s.41321 31,60 Kč a zůstatek na účtu vedeném CNB 2.163.282,15 Kč,zůstatek hotovosti v pokladně obce 34.595,00 Kč <.>
<br> Plnění příjmů a výdajů
<br> Obec Kolešovice hospodařila v roce 2020 dle schváleného rozpočtu,který byl navržen jako schodkový,s celkovými příjmy 49 103 041; Kč a výdaji ve výši 62 419 930; Kč.Součástí výdajů rozpočtu jsou splátky úvěrů na ČOV a kanalizací ve výši 924 360; Kč,a na vodovod ve výši 1 050 000; Kč.Schodek ve výši 13 316 889; Kč byl kryt přebytkem hospodaření z předchozího rozpočtového období ve výši 9 806 412; Kč a úvěrem na financování výstavby vodovodu ve výši 5 484 837; Kč <.>
<br> Neplánovanými příjmy byly: neinvestiční transfer ze všeobecné ...
Schválený závěrečný účet obce za rok 2020 PDF (2.61 MB)
Obec Kolešovice Závěrečný účet za rok 2020
<br> Sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o Organizací
<br> Název Obec Kolešovice
<br> Adresa Kolešovice 212 270 02
<br> lČO 00243884
<br> Právní forma Obec Kontaktní údaje
<br> Telefon 313582296 E-maií ho|a©ko|esovice.cz
<br> Obsah závěrečného účtu ' ' _ Strana
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových & výnosových účtů Porovnání závazkových a pohledávkových účtů Měsíční stav finančních prostředků
<br> Majetek
<br> nooo—„imwe—
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd Porovnání plnění sdílených daní 10 Porovnání běžných a kapitálových výdajů 11 Porovnání příjmů a výdajů 12
<br> Porovnání běžných příjmů.výdajů a saldo provozního přebytku 13
<br> Obec Kolešovice.IČO 00243884
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 1272020
<br> KE04 1.8.15 UCSOD
<br> Aktivní účty SU Název 2018 2019 2020 013 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42 943.00 75 773,00 92 522.00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 627 985,90 1 627 965.90 1 627 995.90 021 Stavby 111 711 560,17 113 115 638.17 125 191 650.17 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 2 256 524,96 3 216 502.98 3 626 272,98 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 957 957.12 2 936 534.12 2 956 609.12 031 Pozemky 13 814 959,28 14 158 790,13 14 173 397,41 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 492 731.00 30 988 570.94 70 875 176,46 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 15 600,00 0,00 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -42 943,00 -75 773,00 -92 522,00 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -1 549 117,00 -1 627 985,00 -1 627 985,90 081 Oprávky ke stavbám -20 388 660.35 -22 369 080,35 -24 584 724,35 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -1 360 130,00 -1 402 155,00 -1 513 455,00 088 Oprávky !( drobnému dlouhodobému hmotnému majetku —1 957 957.12 -2 936 534,12 -2 956 609,12 112 Materiál na skladě 2 937,00 2 937,00 0,00 132 Zboží na skladě 12...
Přezkoumání hospodaření obce (367.85 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000969/2021//KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_081201/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KOLEŠOVICE
IČ: 00243884
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Kolešovice za rok 2020 bylo zahájeno dne 03.08.2020
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  24.02.2021
 19.11.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kolešovice
<br> Kolešovice 212
<br> 270 02 Kolešovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných ...
Finanční vypořádání dotací (305.3 kB)
Příjemce: obec Kolešovice
<br> Kfar“- Středočeský
<br> Poskytovatel?
<br> Kapitola1: Ministerstvo financi - VPS
<br> Finanoni vypořádani dotaci poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo Statnich finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotaci & výjimkou dotaci na programové Hnancovaní,na projekty výzkumu.VÝVOje a inovací a na projekty spoluňnancovane z rozpočlu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> TABULKA č.1
<br> Příloha Č.? k vyhlášce 6.36302015 Sb <.>
<br> v Kč na dve desetinná mista
<br> Vráceno v průběhu Předepsané výše &.akce (projektu) <.>,<.>.<.>.Čerpáno roku na běžný účet Skutečně použito vratky dotace při Ukázala Epeisrvivs “Čelo“ znak C'S'O ledna“ k 31.12.2020 kraje k 31 12.2020 finančním vypořádání a b 1 4 = 1 -2- 3 mutace ceihej'n ' „ _: 2700090 0,00 Dotace obcím s půaobnosti obecneho stavebního úřadu.<.>,<,>.mi:—25646! — na výdaje SOUVISBjICI s došetřovámm 9801 B 4 20331201 0,00 n m' k" i ' budov Dotace obcim & rozšířenou působnosti na výdaje MF-zoB-aorzozonzm-.<.> <.>,<.>.<.> <.>,<.> 98030 0,00 souvisejlci s harmonizam zakladnich Sideinlch jednotek 4 Nové voiby do zastupitelstev obcí (14.3.2020) 980% ng—33532020i 1201" 0,00,MF- Nove vothjjI do zastupitelstev ohol (20.6.2020) 98074 ]126152020i1201-2 G_op.<.>.TMF- Nove volby do zastuplteistev ohol (19.9.2020) 98074 21693i2020i1201-2 0,00,<.>.MF- Nove volby do zastupltelstev ohol (12.12.2020) 980“ 2991W202Di'1201—2 0,00._.<.>.MF— Uoibv clo tis Senatu Parlamentu a do zastuplteiatev kraju 93193 21029i2020f1201-3 4? 000,00 0,00 4? 000,00 0,00.<.> 085- Seslavii,tel.: XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX "| Kontroloval,tel.<.> XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX Qyo C K Datum a podpis XX.X.2021 f_i ' Datum a podpis 20.1.2021.O Komentar: ) f -' "]
<br> \
<br> VZOR
<br> Příjemce: obec Kolešovice PoskvtOvatelar Ministerstvo zemědělství Kapitola': 329 - Ministerstvo zemědělství
<br> Příloha č.3 k vyhlášce Č.36712015 Sb <.>
<br> Financni vypořádání dotací poskytnutých pruemcům přím...
Finanční rozvaha (157.57 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Kolešovice; IČO 00243884; Kolešovice 212,Kolešovice,270 02
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 9.2.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 225 979 502,95 30 801 118,75 195 178 384,20 148 529 422,64
A.Stálá aktiva 218 543 614,04 30 775 296,37 187 768 317,67 137 725 867,82
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 720 507,90 1 720 507,90 0,00 0,90
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 92 522,00 92 522,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 627 985,90 1 627 985,90 0,00 0,90019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 216 823 106,14 29 054 788,47 187 768 317,67 137 725 866,92
<br> 1.Pozemky 14 173 397,41 0,00 14 173 397,41 14 158 790,18031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 125 191 650,17 24 584 724,35 100 606 925,82 90 746 557,82021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 626 272,98 1 513 455,00 2 112 817,98 1 816 347,98022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 956 609,12 2 956 609,12 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 875 176,46 0,00 70 875 176...
Audit včetně podpisu (2.16 MB)
Zborovská 11 150 21 PrahaS
<br> Čj.: 000969/2021//KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_081201/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KOLEŠOVICE IČ: 00243884 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Kolešovice za rok 2020 bylo zahájeno dne 03.08.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 24.02.2021
<br> - 19.11.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kolešovice Kolešovice 212 270 02 Kolešovice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXX XXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 mk.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hOSpodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operaci týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> — peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týka...

Načteno

edesky.cz/d/4777980

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz