« Najít podobné dokumenty

Obec Římov - Rozhodnutí veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Římov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-verejna-vyhlaska.pdf
díghéině podepsal XXXX XXXXXXXXX lng.XX.XX.XXXX X:XX
<br> cart: PostSignum Qualified CA 4
<br> sn: 1 53 35 ZD
<br> Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí nám.Přemysla Otakara ll,č.1/1
<br> Magistrát mesta-České Budějdwce ]— Viz rozd ěl ovník: —| Odbor ochrany zivotniho prostredi nám.Přemysla Otakara ll.1/1 370 92 České Budějovice Internet: http:[[www.c-bude'ovicecz
<br> L.<.> _J Č.j.: OOZP/1121-3/2021/Pak Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Sp.zn.: OOZP/1121/2021/Pak lng.XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX ParizkovaE©c-budejovice.cz XX.X.2021
<br> ROZHODNUTI
<br> veřejná vyhláška
<br> Výroková část:
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice,jako vodoprávní úřad příslušný podle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle 9 15 odst.4 vodního zákona a 9 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla,kterou dne 27.1.2021 podali
<br> Jihočeský vodárenský svaz z.5.p.o <.>,5.K.Neumanna 19,370 01 České Budějovice,IČO 49021117 v zastoupení na základě plné moci společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s <.>,Nábřežní 4,150 56 Praha 5 - pobočka České Budějovice,Zátkovo nábřeží 7,PSČ 370 01 (dále jen "žadatel"j,na základě tohoto posouzení,podle €; 15 vodního zákona
<br> vydává stavební povolení
<br> ke stavbě vodního díla: „Obnova řadu surové vody Římov — Plav,"Letapď
<br> SO 02 Řad surové vody - III.etapa (úsek Římov Doudleby) — OC DN 1200 SO 02.1 Řad surové vody - |||.etapa
<br> 50 02.2 Vzdušníková šachta ZB - III.etapa
<br> 50 02.3 Vzdušníková šachta 38 - III.etapa 50 02.4 Vzdušníkova' šachta 4B - Ill.etapa 50 02.5 Propojovací objekt AŠ 1 - Ill.etapa 50 02.6 Přeložka kanalizace
<br> 50 03.2 Úprava katodove' ochrany - III.etapa PS ...

Načteno

edesky.cz/d/4777974

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Římov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz