« Najít podobné dokumenty

Obec Janov - Závěrečný účet Svazku majitelů skupinového vodovodu Janov - Strakov - Mikuleč za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

-/4
Rozvaha ÚZEMNÍ SÁIlÍIOSPRÁVNÉ—CŠELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONlÍl SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IC: 60121025 Název: Svazek majitelů skupinového vodovo Právní forma: svazek obcí Sídlo: Janov č.p.216 Předmět činnosti: pronájem vodovodu
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 3.2.2021 18:28:36
<br> _ —1j_ : 3 _ _ _ 4 W Název položky ] SU ÚČET—MW PO'OŽ'W „_ BĚŽNÉ—U MINULÉ “ _ _ _ W ? Kom—„mo ' AKTIVA 3 308 752,20 1 828 866,20 1 479 886,00 1 541 539.22 CELKEM A.Stálá aktiva 2 924 605,20 1 828 866,20 1 095 739,00 1 152 539,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 Il.Dlouhodobý hmotný majetek 2 924 605,20 1 828 866,20 1 095 739,00 1 152 539,00 1.Pozemky 031 10 140,00 0,00 10 140,00 10 140,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 2 005 300,00 i/ 1 648 323,00 '/ 356 977,00 397 156,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 875 568,00 / 146 946.00 / 728 622,00 745 243,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 33 597,20 i/ 33 597,20 V 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 !.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetk...
-/3
Ministerstvo financí čR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin_2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br> sestavený k XX.12.2020 v Kč na dvě desetinná místa
<br> XXX : XXXX
<br> Měsíc IČO: “XX 'soížXozX
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov-Strakov-Mikuleč,Janov č.p <.>
<br> 216
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf po|ožka Text Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> _roz_počet po íněnách pcÉátku roku a b 1 2 3
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem- věcí a jelic 511 500,00 553 500,00 553 409,06
<br> 2310 mm 511 500,00 553 500,00 553 409,06
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.tinanč.operací
<br> 631 0 2141 Příjmy Z úroků 500,00 450,00 405,17
<br> 6310 **** 500,00 450,00 405,17
<br> Celkem 512 000,00 553 950,00 553 814,23
<br> oddíl !./ 1
<br> Il.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf po|ožka Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> __ _ ro_zp_oče_t ' po změnách_ __ počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2310 Pitná voda 2310 5019 Ostatní platy 10 000,00 20 000,00 20 000,00 2310 5139 Nákup materiálu i-"- 20 000,00 80 000,00 80 260,00 / 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 0,00 0,00 2310 5171 Výdaje na dodavatel-zajišť-opravy a údrž 388 600,00 388 000,00 387 438,00 2310 5362 Platby daní a poplatků st.roznočtu 700,00 700,00 639,00 2310 6122 Stroje,Přístroje a zařízení 50 000,00 100 000,00 0,00 2310 **** 479 300,00 588 700,00 488 337,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5163 Služby Peněžních ústavů 500,00 1 900,00 1 915,45 6310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 56 000,00 56 265,00 7“ 6310 **** 20 500,00 57 900,00 58 180,45 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby Peněžních ústavů 12 200,00 12 200,00 12 150,00 6320 **** 12 200,00 12 200,00 12 150,00 Celkem 512 000,00 658 800,00 558 667,45
<br> oddíl ll./ 1
<br> III.Financování - třída 8
<br> za 83333.xm <.>,3252339 <.>
<br> text _ _ r—— 1 ' 2 “ —j— 3...
-/2
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> dobrovolného svazku obcí Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov — Strakov - Mikuleč
<br> IČ: 60121025
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 8.října 2020 jako dílčí přezkoumání dne 22.února 2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 27.7.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 8.10.2020 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 22.02.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXXXX - jednatel svazku Ing.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní svazku
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: lvana.bednarikova©pardubickykraj.cz _1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzováníjednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řá...
-/1
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU MAJITELŮ SKUPINOVÉHO
<br> VODOVODU JANOV – STRAKOV – MIKULEČ ZA ROK 2020
<br>
<br> Účetní jednotka:
<br> Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov – Strakov – Mikuleč (dále jen „SMSV“)
<br> Janov 216
<br> 569 55 Janov
<br> IČ: 60121025
<br>
<br> Závěrečný účet SMSV je zpracováván na základě § 17,zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br>
<br> SMSV se při hospodaření s finančními prostředky řídila rozpočtem,který byl schválen
<br> Valnou hromadou SMSV dne 12.12.202019 v celkovém objemu příjmů ve výši
<br> 512.000,- Kč a výdajů ve výši 512.000,- Kč
<br>
<br> 1) Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> Plnění příjmů a výdajů je uvedeno v příloze č.1 závěrečného účtu Výkaz pro hodnocení
<br> plnění rozpočtu ÚSC,regionálních XXX a DSO (Fin X – XX M) sestavený k XX.12.2020 a
<br> v příloze č.2 závěrečného účtu Rozvaha ÚSC,svazky obcí a regionální rady regionů
<br> soudržnosti sestavené k 31.12.2020 <.>
<br>
<br> Stav základního běžného účtu vedeného u České spořitelny,a.s.K 31.12.2020: 383.590
<br> Kč <.>
<br> Stav bankovního účtu vedeného u ČNB k 31.12.2020: 557,- Kč
<br> Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2020: 2.943.605,20 Kč <.>
<br>
<br> Výše příjmů: 553.814,23 Kč
<br> Výše výdajů: 558.667,45 Kč
<br> Aktiva celkem: 3.308.752,20 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2) Dotace
<br> V roce 2020 nebyly SMSV poskytnuty žádné investiční ani neinvestiční dotace <.>
<br>
<br> 3) Inventarizace
<br> Během inventarizace,která proběhla od 18.do 22.1.2021,nebyly zjištěny žádné
<br> inventarizační rozdíly či další závady <.>
<br>
<br> 4) Finanční kontrola
<br> Na základě Směrnice o finanční kontrole ze dne 9.11.2006 byla dne 11.2.2021
<br> provedena následná veřejnosprávní finanční kontrola hospodaření za rok 2020 Dozorčí
<br> radou SMSV.Při následné veřejnosprávních finanční kontrole nebylo zjištěno chybné
<br> hospodaření s finančními prostředky SMSV <.>
<br>
<br> 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření u DSO „SMSV...

Načteno

edesky.cz/d/4777952

Meta

Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz