« Najít podobné dokumenty

Město Žulová - Město Žulová - závěrečný účet města Žulová za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žulová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 7
Inventarizační zpráva za rok 2020
<br> Dne 21.10.2020 schválil starosta města p.XXXXX XXXXXX „Plán inventur majetku,závazků a pohledávek Města XXXXXX ke dni XX.XX.XXXX“ (dále jen plán) a jmenoval jednotlivé členy do inventarizačních komisí (dále jen IK) <.>
<br> Inventarizace nehmotného a hmotného majetku byla vyhlášena ke dni 31.12.2020 <.>
<br> Inventumí soupisy pro jednotlivá inventarizační „střediska“ byly předány předsedům dílčích inventarizačních komisí (dále jen DIK),kteří pak sostatními členy DIK provedli samotnou fyzickou inventarizaci.Zpracované inventarizační zápisy jednotlivých DIK pak byly předány zpět p.účetní na MěÚ Žulová <.>
<br> Současně byla provedena dokladová inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů a to ke dni 31.12.2020 <.>
<br> Po provedení poslední fáze inventarizace,tj.zejména pohledávek a dokladové inventarizace účtů k 31.12.2020,byly následně zpracovány všechny inventarizační zápisy a předány zpět p.účetní Města Žulová <.>
<br> Ta předané podklady zpracovala,vypracovala souhrnnou tabulku majetku a porovnala stavy v účetnictví se skutečným stavem dle inventarizace k 31.12.2020.Při tomto porovnávání nezjistila žádné inventarizační rozdíly,tzn.že ani nenavrhla žádná opatření k odstranění zjištěných závad.Tyto podklady předala ústřední inventarizační komisi (dále jen ÚIK),která se seznámila s provedenými inventurami dle jednotlivých inventarizačních „středisek“,porovnala stavy v účetnictví se stavy ve skutečnosti,zkontrolovala inventarizační zápisy,včetně jejich příloh <.>
<br> Celkový majetek města Žulová,zaúčtovaný v jeho účetnictví,souhlasí s inventarizačními zápisy jednotlivých „středisek“ <.>
<br> ÚIK tedy konstatuje,že majetek je řádně evidován,využíván je s ním řádně zacházeno.Míra opotřebení majetku odpovídá jeho stáří.Poškozený nebo nefunkční majetek je navržen k vyřazení.Předložené návrhy na vyřazení majetku budou projednány finančním výborem a poté pak předány zastupitelstvu města Žulová <.>
<br> ÚIK vyhotovila tuto závěr...
Příloha č. 6
Příjemce: Město Zulová PoskytovatelJ:
<br> Kapitola': MFČR - VPS
<br> Finanční vypořádání dotací poskvtnutých při
<br> v
<br> Příloha č.3 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> FV 2020
<br> 'iemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Cást B.Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Ukazatel
<br> č.akce (projektu) EDS/SMVS
<br> účelový znak
<br> Skutečně čerpáno Skutečně použito celkem celkem
<br> čislojednací k 31.12.roku.k 31.12.roku,vratky dotace při
<br> v němž byl projekt v němž byl projekt finančním vypořádání ukončen ukončen
<br> Předepsané vyše
<br> c d 1 2 3=1-2
<br> (13.1 Dotace celkem
<br> ;1 251 558,00 1 251 558,00 0,00
<br> v tom: jednotlive akce aprojekty
<br> Oprava sociálního zařízení na Základní škole Zulová
<br> 298D228008932
<br> 98858 1 251 558,00 1 251 558,00 0,00
<br> SestaviL tel.: XXXXXXXXX XXXXX,tel.XXXXXXXXX
<br> Datum a podpis: XX.3.2021
<br> Kontroloval:
<br> XXXXX XXXXXX ?amsta města Žulová \
<br> ] Datum apodpis: XX.3.2021 \\i *
<br> _:MF * *
<br> F 570 zyLovA
<br> itavm 36,790 65 Ž' „lis.-01662 DIČ: CZOĚBIŽÉXJÁ
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015
<br> Příjemce: Město Žulová termín odevzdání: 15.2.2021 Kraj4: Olomoucký Poskyto vatel3 : Kapitolalz MFČR-VPS
<br> —\_/
<br> vr- 0
<br> Finanční vypořádání dotací poskvtnutých pruemcum prostřednictvím kraie ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Cást A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Předepsané výše
<br> Vráceno v vratky dotace a Čerpáno průběhu roku na Skutečně použito návratné finanční
<br> k 31.12.2020 účet kraje k 31.12.2020 výpomoci při
<br> finančním...
Příloha č. 5
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/14612/2020/OK/7960 Počet listů: 11
Č.j.: KUOK 2200/2021 Počet stran: 11
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření města Žulová za rok 2020
<br> IČ 00303682
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 7.9.2020 - 8.9.2020 a na základě
výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 12.5.2021 -
24.5.2021 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání města Žulová za rok 2020 dne 14.8.2020.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 24.5.2021 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Žulová
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2020 - 31.12.2020
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 12.5.2021 - 24.5.2021 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
kontrolor: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
<br> Zástupci města: XXXXX XXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>...
Příloha č. 4
Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00303682
Název: Město Žulová 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Město Žulová pokračuje ve svých činnostech. Město Žulová se stalo od 1.7.2009 plátcem DPH. Zastupitelstvo Města Žulová rozhodlo dne 18.12.2013 o účtování a sledování nákladů a výnosů na
dopravu služením vozidlem AVIA D100 v hlavní činnosti, a to od 1.1.2014. Z důvodu převodu správy vodního hospodářství (vodovodní a kanalizační řád) k 1.1.2014 taktéž rozhodlo o účtování a
sledování nákladů a výnosů této kapitoly (kapitola 23.<.>  správa vodovodní a kanalizační sítě města) v hlavní činnosti, a to od 1.1.2014 <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Město Žulová účtuje o zásobách způsobem "B". Město Žulová má schválenou směrnici č. 2/2011 pro tvorbu a používání opravných položek. Město Žulová účtuje o sdruženém Sociálním fondu na
SU 245 a SU 378. Město Žulová má schválenou směrnici č. 2/2014 o odepisování dlouhodobého majetku města. Mzdy za prosinec daného roku učtujeme na položky RS v měsíci prosinci daného
roku, protiúčtem je položka RS 8901.                 Město Žulová má uzavřenou Dohodu o rozšíření kvalifikace s p. Hradilem (rozšíření řidičského oprávnění sk. "C" (z důvodu vykonávání řidiče u SDH
Žulová).Dohoda je podmíněna 10-i letým setrváním u SDH Žulová a je účtována na podrozvaze - SU 934. Město žulová obdrželo 220 kompostérů z dotace pro Mikroregion Žulovsko, které zapůjčila
občanům Žulové na základě smlouvy o zápůjčce. Účtováno je na SU 924 a  SU 968 <.>
<br> 08.06.2021 10h27m34s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> pol...
Příloha č. 3
Licence: D90D XCRGURXA / RXA (01012020 / 01012020)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00303682
Název: Město Žulová 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 361 666 734,96  64 358 403,31  297 308 331,65  337 514 125,15 
<br> A.Stálá aktiva 336 809 425,43  64 015 540,32  272 793 885,11  267 623 680,34 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 936 800,54  542 185,39  394 615,15  423 307,15 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013 252 259,00  129 995,85  122 263,15  135 427,15 
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 357 841,54  357 841,54     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 326 700,00  54 348,00  272 352,00  287 880,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 334 065 798,59  63 473 354,93  270 592 443,66  266 807 516,89 
<br> 1.Pozemky 031 21 993 926,30    21 993 926,30  21 968 342,30 
<br> 2.Kulturní předměty 032 500 000,00    500 000,00  500 000,00 
<br> 3.Stavby 021 280 865 911,25  49 504 258,20  231 361 653,05  149 371 044,84 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 22 221 428,61  8 787 697,15  13 433 731,46  12 407 875,51 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 181 399,58  5 181 399,58     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 303 132,85    3 303 132,85  82 560 254,24 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený ...
Příloha č. 2
Licence: D90D XCRGUVXA / VXA (01012020 / 01012020)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2020
IČO: 00303682
Název: Město Žulová 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 24 776 412,76    26 002 396,96   
<br> I.Náklady z činnosti 20 760 751,11    22 258 787,55   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 248 893,60    1 522 742,36   
<br> 2.Spotřeba energie 502 723 735,95    742 919,94   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504 11 575,22    7 910,73   
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 236 256,07    3 375 316,95   
<br> 9.Cestovné 512 6 719,00    832,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513     80 674,50   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 2 765 376,11    3 078 206,10   
<br> 13.Mzdové náklady 521 6 047 242,00    6 383 495,56   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 896 425,00    2 016 782,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 18 131,00    18 621,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 15 000,00       
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 64 629,00    91 861,00   
<br> 18.Daň silniční 531 7 200,00    12 000,00   
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 049,00    1 049,00   
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 188 398,00    1 600,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542     26 200,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 200 264,65    176 295,37   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547 33 075,00       
<br> 08.06.2021 10h26m 9s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.stra...
Příloha č. 1
Licence: D90D XCRGBA1A / A1A (10012020 / 01012020)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2020
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Žulová 
Hlavní 36
<br> 790 65  Žulová
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 500 000,00  4 423 800,00  4 442 714,41 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00  70 000,00  70 647,57 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 350 000,00  430 000,00  430 650,33 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 000,00  3 220 320,00  3 221 749,59 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 650 000,00  585 000,00  586 720,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 065 600,00  8 846 600,00  8 847 467,13 
0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 40 000,00  33 500,00  34 147,00 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> půdního fond
  12 000,00  12 051,60 
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa   70,00  71,60 
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 75 000,00  82 400,00  82 824,00 
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom <.>
<br> odpadu
450 000,00  490 000,00  491 134,00 
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00  17 000,00  17 692,00 
0000 1342 Poplatek z pobytu   200,00  202,00 
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství   1 100,00  1 480,00 
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za
<br> geol.pr
40 000,00  85 000,00  85 366,82 
<br> 0000 1361 Správní poplatky 30 000,00  29 000,00  29 510,00 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 50 000,00  121 000,00  121 735,56 
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.  30,00  33,29 
0000 1511 Daň z nemovi...
Závěrečný účet Města Ž za rok 2020.pdf
1
<br>
<br> Město Žulová
<br>
ul.Hlavní 36,790 65 Žulová,IČO: 00303682
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet
<br> Města Žulová za rok 2020
<br>
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXX
<br>
<br> Místostarosta: XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 19.7.2021
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br> Projednáno na ZM: 28.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno v elektronické podobě na stránkách Města Žulová
<br> (www.mestozulova.cz – úřední deska – rozpočty města – závěrečný účet za rok 2020)
<br> Zveřejněno v listinné podobě na úřední desce MěÚ Žulová a k nahlédnutí v kanceláři
<br> p.účetní (přízemí)
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> 1.Rozpočet a rozpočtová opatření
<br> 2.Organizace zřízené Městem Žulová a majetkové účasti města v dalších
organizacích
<br> 3.Finanční kontrola
<br> 4.Poskytnuté příspěvky na činnost jiných organizací
<br> 5.Fondy
<br> 6.Úvěry,půjčky,zástavní smlouvy a leasing
<br> 7.Účelové a mimořádné dotace,příspěvky,dary
<br> 8.Hospodářská činnost města
<br> 9.Zhodnocení plnění rozpočtu
<br> 10.Majetek města
<br> 11.Pohledávky města k 31.12.2020
<br> 12.Neukončené investiční akce
<br> 13.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br>
<br> 1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a
<br> dobrovolných svazků obcí k 31.12.2020 (Příloha č.1)
<br> 2.Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 (Příloha č.2)
<br> 3.Rozvaha k 31.12.2020 (Příloha č.3)
<br> 4.Příloha účetní závěrky k 31.12.2020 (Příloha č.4)
<br> 5.Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 (Příloha č.5)
<br> 6.Finanční vypořádání za rok 2020 (příloha č.6)
<br> 7.Zpráva o provedených inventarizacích k 31.12.2020 (příl.č.7)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> 1.ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
<br>
Celkový rozpočet Města Žulová na rok 2020 byl schválen na zasedání zastupitelstva města
<br> dne 9.3.2020 v celkové výši 35.317.000,- Kč <.>
<br>
<br> Z toho příjm...

Načteno

edesky.cz/d/4777930

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žulová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz