« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Magistrát města Olomouce - Veřejná vyhláška (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_DZ.pdf [0,41 MB]
<.> ?,* É _ Zemědělské družstvo Těšetice
<br> ! Celková mapa honů
<br> 1 : ZD UDG „%V \JJIJH unaven,-zm:
<br> ' 70! t_ň / ! Z—————_L -h,<,> \
<br>,\
<br> )
<br> ( :::m'; ";/a
<br> ří _" _w „ ___A w-„x Luučan
<br> "„ Ellň iH— '
<br> s: Ě'iď „\
<br> o—u
<br> \ \ \.<.> \\ I \\ \ \ \
<br> Pud 511.217 \ „'
<br> ! „,/,uhlš'rTEA/f Stump! aut Eau
<br> 232%
<br> % _.řý a s * ' : ') ĚJ.&': lu |: o „„ : <“ =)“ \ G EE.-_ :.<.>.<.> <?; _\—:.ĚŠ o-D'šš % g &; '= _“š.V \\ —>_=m=f
<br> = - Z'CQJEŠŠ na a;— “ “< šíaffg „„
<br> _,zv fm>—.<.> =.: _,| Ř) můfp u' „.<,>
<br> * HJÉ'ÚÉNZ !=.<.> *“! “\š „h_ůu ;; a; myčka-; : == a! g.ř : * 3:5 >|.u E37; : \ D i “2 'u': Í Zlá-FT <.>
<br> E m3 _.E 3,u: — 520 > Lia—=.E- nul—U “Uhr—_: 3 G 'U INN—“_ Of Pl.—G É.— o 333% ŠEŠ" (3 C3 ru & "DI—g \ GOEŽ 335.<.>.<.>,„lu-) 2mv “3 *" ' %$; %.EU') % U ? ': __ __ Q 2 : 'T E,- C1 o & o *“ N na m “3 f:; *“ - > š 22 má" ; m3 *—: z $ $% as EE? Fr.„ “a"; u: gm _ V _ (N ' _.<.>.ni ;.<.>.2 111 '“" _ 't ' ='-—I ' LL) :! AH „qi—wa) „gušonš % \,___> $ \.JWř—ŠŠ š“ * — — ___-_.— — 5711)ch \_ gi ) a &' a V '.q- &&mgf \.- ' ' ' “L <.>,\ o m Ha HBI “%>.<.>.E- Ě agens: % ' " 2 u „„ mm mm - 53 fam “) :: 3 83.25% Š? m; „:::-7 E Š m __ Tr _ mJ _ r.11 Lů P-l Lu \ Š Š.=: s: ' ggg 15 a.<.> :? E & a „= Š _ a? £ &- m.32 325 ©,šíří
OOP_PrDZ_-_nakladka_a_odvoz_cukrove_repy_-_ZD_Tesetice_-_II448_III44921(QFR1u7).pdf [0,52 MB]
OOP PřDZ - nakládka a odvoz cukrové řepy - ZD Těšetice - II/448,III/44921
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.4,skartační znak/skart.lhůta – S/5
<br>
Č.j.SMOL/178237/2021/OS/PK/Urb V Olomouci 20.07.2021
Spisová značka: S-SMOL/156244/2021/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
(dále jen „správní orgán“),jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
na základě návrhu Zemědělského družstva Těšetice,IČO: 14615452,Těšetice 34,783 46 Těšetice
podaného dne 23.06.2021,vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br>
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n á ú p r a v a p r o v o z u n a
<br> p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h
<br>
<br> a to na sil.II/448 mezi obcí Těšetice a místní částí Rataje a sil.III/44921 mezi obcemi Těšetice a
Loučany a s tím související užití dopravních značek,signálů a zařízení <.>
<br>
Místo úpravy: na sil.II/448 mezi obcí Těšetice a místní částí Rataje a sil.III/44921 mezi obcemi
<br> Těšetice a Loučany
<br> Důvod úpravy: nakládka a odvoz cukrové řepy
<br> Doba trvání úpravy: 20.08.2021 - 31.12.2021
<br> Úprava bude provedena bezprostředně před zahájením prací a okamžitě po jejich dokončení bude
d...

Načteno

edesky.cz/d/4777926

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz