« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřišov - Smlouva č. 8-24/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřišov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva č.8 24 2021.pdf (1.1 MB)
Obec Oldřišov K Zámku č.p.246 747 33 Oldříšov
<br> SMLOUVA č.8-24/2021
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> se sídlem:
<br> IČ:
<br> zastoupená:
<br> bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
<br> variabilní symbol:
<br> ID datové schránky: (dále jen <.>,poskytovatel')
<br> a
<br> jméno příjmení adresa bydliště:
<br> místo trvalého pobytu: datum narození:
<br> ID datové schránky: bankovní spojení:
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Oldřišov
<br> Oldřišov,K Zámku 246,PSČ 747 33 00300527 '
<br> Ing.Petrem Tomanem.starostou Česká spořitelna as.1841725369/0800
<br> 8242021
<br> tifazbb
<br> XXXXX XXXXX MX" '
<br> mu.<,>
<br> „|_ \: -'_-qh„*r:!1l'řhi'l*! -
<br>.4M." tm;- \
<br> číslo účtu:
<br>,<.>,<.> | “bmw—mukehawl-ulm _“ (dale jen „Přuemce“) “
<br> u.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápújčky
<br> z rozpočtuobce OIdřššov,vyhlášených obcí Oldřisov- podle zákona b_n-2502000 Sb.<.> o.<.> ;
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“) o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 13.6.2019.(dále jen „Program") a k ní příslušné Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje.že se s obsahem Programu podrobně seznámil.jeho ustanovení jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu mezi obsahem Programu a touto smlouvou.má přednost ujednání obsažená v této smlouvě <.>
<br> |||.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu ...

Načteno

edesky.cz/d/4777922

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřišov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz