« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřišov - Smlouva č. 8-25/2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřišov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva č.8 25 2021.pdf (1.1 MB)
Obec Oldřišov K Zámku č.p.246 747 33 Oldříšov
<br> SMLOUVA č.3-25/2021
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> se sídlem:
<br> lČ' <.>
<br> zastoupená:
<br> bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
<br> variabilní symbol:
<br> ID datové schránky: (dále jen „poskyfovatel")
<br> a
<br> jméno příjmení adresa bydliště:
<br> místo trvalého pobytu: datum narození:
<br> ID datové schránky: bankovní spojení: číslo účtu:
<br> (dále jen „přij'emceí')
<br> |.SMLUVNÍ STRANY
<br> Obec Oldřišov
<br> Oldřišov,K Zámku 246,PSČ 747 33 00300527 '
<br> Ing.Petrem Tomanem,starostou Česká spořitelna a.s.1841725369I0800
<br> 8252021
<br> tifazbb
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Wť'lšhňu'h„ [.<.>,; W;.fm.I'vwwhť'JMkI-lr'uřw',<,>.<.> „____„_“ * _ *
<br> m: "'"“
<br> ||.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Zásad pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu obce Oldřišov,vyhlášených obcí Oldřišov podle zákona-č.250200033.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.2502000 Sb.") o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce dne 13.6.2019.(dále jen „Program“) a k ní příslušné Výzvě k předkládání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejné jako ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanoveni obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobné seznámil,jeho ustanovení jsou pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat.V případě případného rozporu mezi obsahem Programu a touto smlouvou.má přednost ujednání obsažená v této smlouvě <.>
<br> |||.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce v rozsahu.který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona
<br> „23
<br> 3)
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4777921

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřišov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz