« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbátky - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu [1,39 MB]
M a g i s t r á t m ě s t a P r o s t ě j o v a
nám.T.G.Masaryka 130/14,796 01 Prostějov
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,Křížkovského 36/7,Prostějov
<br>
<br> Prostějov,dne 22.7.2021
<br> SpZn.: OD/1676/2021/Pa
<br> Č.j.: PVMU 96491/2021 41 S00AX02URQB9
<br> Spis.:/Skart.znak: 280.3.2 S5
<br> *S00AX02URQB9*
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: XXXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br>
<br>
STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova,jako správní orgán příslušný podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh <,>
<br> který podala
<br> Správa železnic,státní organizace,Oblastní ředitelství Olomouc,IČO 70994234,Dlážděná
<br> 1003/7,110 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 62363701,Hamerská 304/12,779 00 Olomouc
<br> (dále jen "navrhovatel"),podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172
<br> a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
<br> opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: silnice II <.>,III.tříd a místní komunikace dle situace v příloze
<br> termín: 4.8.– 5.8.2021
<br> akce: „Opravné práce na přejezdu P7590 trati Nezamyslice - Olomouc hl.n.“
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude realizována podle výkresu,který byl odsouhlasen DI PČR
<br> Prostějov č.j.KRPM-62530-2/ČJ-2021-141206 ze dne 21.6.2021 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdě...

Načteno

edesky.cz/d/4777901

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz