« Najít podobné dokumenty

Obec Hazlov - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č.100/2001 Sb. - "Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hazlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (176.65 kB)
OObbeeccnníí úúřřaadd HHaazzlloovv
Hazlov 31,351 32
<br> tel.: 731655377,e-mail: podatelna@obechazlov.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br>
Č.j.1120/21/OUHAZ/LDu V Hazlově dne 21.07.2021
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č <.>
100/2001 Sb.–
<br> zveřejnění informace o návrhu koncepce
<br>
Jako příslušný úřad zveřejňujeme v souladu s ust.§ 16 odst.3 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví:
<br>
„Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“
<br>
Předkladatel: Karlovarský Kraj
Příslušný úřad: Krajský úřad Karlovarského kraje
<br>
Do návrhu koncepce a obou vyhodnocení je možné nahlížet v úředních hodinách na
Krajském úřadě Karlovarského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,budova C,1 <.>
patro,č.dveří 238 a v Informačním systému SEA na internetových stránkách CENIA
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_upsz),kód koncepce KVK014K <.>
<br>
Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce Krajskému úřadu
Karlovarského kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,Závodní 353/88,360 06
Karlovy Vary nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu
koncepce.Veřejné projednání koncepce nemůže být konáno dříve než 13.8.2020 <.>
<br>
Předkladatel návrhu koncepce je ve smyslu ustanovení § 10f odst.3 zákona povinen
zveřejnit informaci o místě a času konání veřejného projednání návrhu koncepce na své
úřední desce a na internetu,a to nejméně 10 dnů před jeho konáním.Současně je povinen
o místě a času konání tohoto veřejného projednání informovat Krajský úřad Karlovarského
kraje,odbor životního prostředí a zemědělství <.>

Načteno

edesky.cz/d/4777897


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hazlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz