« Najít podobné dokumenty

Obec Libouchec - Stanovisko k návrhu územního plánu Libouchec podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libouchec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko KÚÚK k návrhu územního plánu Libouchec
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800
<br> 1 / 5
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
Obecní úřad Libouchec
Libouchec 211
403 35 Libouchec
<br>
<br> Datum: 14.července 2020
Spisová značka: KUUK/076050/2020/SEA
Jednací číslo: KUUK/113668/2020
Vyřizuje/linka: Ing.XXXXX XXXX Sikorová / XXX
Počet listů/příloh: X/X
<br>
<br> Stanovisko k návrhu územního plánu Libouchec podle § 50 odst.2 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů koncepce na
životní prostředí dle § 22 písm.d) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPV),vydává na základě předloženého
návrhu územního plánu Libouchec v souladu s ustanovením § 50 odst.2 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen stavební zákon):
<br>
STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU
<br>
<br> Předložený návrh územního plánu Libouchec obsahuje Vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí (dále jen vyhodnocení SEA),zpracované Ing.Josefem Charouzkem v březnu
2020,který je držitelem autorizace ve smyslu § 19 ZOPV (osvědčení MŽP ČR: č.j <.>
1323/218/OPVŽP/99 ze dne 24.3.1999,rozhodnutí MŽP o prodloužení autorizace č.j <.>
58654/ENV/15 ze dne 17.9.2015) <.>
<br> V rámci vydaného stanoviska podle § 10i ZOPV,resp.stanoviska dle § 47 odst.2 stavebního
zákona,k návrhu zadání územního plánu Libouchec ze dne 8.11.2018,č.j <.>
3900/ZPZ/2018/SEA,JID: 175936/2018/KUUK,bylo požadováno,aby vyhodnocení SEA bylo
zpracováno v rozsahu přílohy stavebního zákona (názvy kapitol a odpovídající obsah).Dále
bylo požadováno,aby se zpracovatel vyhodnocení SEA zaměřil na vlivy ÚP na poměry...

Načteno

edesky.cz/d/4777895

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libouchec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz