« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Řasnice - Oznámení veřejnou vyhláškou , Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Řasnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img20210722_12001025.pdf (227.56 kB)
základě kterého se vydává opatření obecné povahy.K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo dopravněvinženýrské opatření (DID),které bylo projednáno s Policií Č R jako dotčeným orgánem dle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu.<.> V souladu s „% l73 odst.1 správního řádu a podle š 77 odst.4 a 5 zákona o silničním provozu se stanovme přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle předloženého DIO,které je nedílnou součástí tohoto opatření <.>
<br> Poučení
<br> Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provoíru vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný prostředek (s 173 odst.2 správního řádu) <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (& 77 odst.5 zákona o provozu).Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u MU F ty'dlant <.>,odboru dopravy (š 173 odst.[ správního řádu) <.>
<br> Otisk úředního razítka
<br> XXXXX XXXXXXXXX referentka odboru dopravy
<br> Obdrží:
<br> - žadatel:
<br> SILKOM,spol.s r.0.<.> IČ 46713158,Dlouhá 303 71 464 01 Frýdlant
<br> (datovou schránkou)
<br> ' majetkový správce dotčené silnice: _ „
<br> Krajská správa siínic Libereckého kraje,příspěvková organizace,IC 70946078,Ceské mládeže 632/32,460 06 Liberec ()
<br> (datovou schránkou)
<br> ' dotčeny orgán: <,>
<br> Policie Ceské republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Uzemní odbor Liberec,dopravní inspektorát,Pastýřská 3.460 01 Liberec
<br> (datovou schránkou)
<br> - OStatní: formou Veřejné \yhlášky (& 172 odst.1 správního řádu) K vyvěšení na úřední desku:
<br> - MÚ Frýdlant
<br> (osobní předání)
<br> - OU Dolní Řasnice
<br> (datovou schránkou)
<br> Příloha: DIO odsouhlasené policií
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu IS dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Obecního úřadu Dolní Rosnice,a též způsobem umožňujícím dálkový přístup,na internetových stránkách <.>
<br>.“ _t ! Na úřední desce v y v ě š e n 0 dne: „LS.' & $$$—\
<br> Z úřední desky s ej m uto dne:
<br...
Stanovení přechodné úpravy provozu (50.44 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT
<br> odbor dopravy
<br> Frýdlant 21.července 2021
<br> č.j.: PDMUFT 18085/2021/ODfBu sp.zn.: MUF 2303/2021/OD/Bu-046 vyřizuje: Bucharová ! 488 886 806
<br> OZNÁMENÍ VEŘEINOU'VYHLÁŠKOU OPATŘENÍ OBECNE POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Frýdlant,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“),na základě žádosti ze dne 21.7.2021 podaného obchodní firmou SILKOM,spol.s.r.0 <.>,IČ 46213158,Dlouhá 3037,464 01 Frýdlant (dále jen „žadatel“),po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Uzemní odbor Liberec,dopravní inspektorát,pod č.j.KRPL-58733-l„ČJ-2021480150602,ze dne 25.6.2021 a po posouzení žádostí v souladu s š 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,v návaznosti na ustanovení š 77 odst.5 zákona o silničním provozu a g 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozd.předpisů (dálejen „správní řád“),stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici ev.č.III/2911 v katastru obce Dolní Řasnice,v úseku od č.p.336 po č.p.13,v rozsahu podle grafické přílohy (DID),která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Důvod: provádění stavebních prací na inženýrských sítích (vodovod IV.etapa) Platnost stanovení: od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.8.2021
<br> (přesný termín prací na silničním pozemku bude uveden v rozhodnutí,kterým bude povoleno zvláštní užívání silnic silničním správním úřadem) Podmínky:
<br> ] ) Dopravní značení bude provedeno & umístěno v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu,kterým je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní inspektorát,pod č.j.KRPl.-l0350-1fČJ-2021-180506-02,ze dne 17.2.2021,a tímto orgánem schváleného návrhu dopravního značení (viz příloha) <.>
<br> 2) Budou respektovány požadavky na ú...

Načteno

edesky.cz/d/4777875

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Řasnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz