« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozpočtové opatření č.7/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.7/2021
3.2
<br> RMČ R8/076 Brno-jih,dne 21.07.2021
<br> Rozpočtové opatření č.7/2021
<br> Komentář:
<br> Předmětem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu na straně příjmů,a to sice o: - za přijaté pojistné náhrady; pokuty SU; zrušené místní poplatky — doplatek z předešlých let <.>
<br> Na straně výdajů se jedná o povýšení položky na:
<br> - navýšení finančních prostředků na položku oprav a udržování pro MŠ Klášterského (oprava střechy a expanzní nádoby ÚT); příspěvek na činnost MŠ Klášterského na opravu kotle a čerpadla (MŠ si XXXX opravu zajišt ovat sama); navýšení neinvestiční položky na opravu osvětlení v ZŠ Bednáiova; navýšení položky nájemného za pronájem hrobového místa na 10 let (v roce 2021 došlo k navýšení částky za tento pro ÚMČ povinný pronájem); navýšení položky na nákup paravánů pro potřeby ÚMČ Brno-jih v době konání voleb (částečně bude pokiyto z dotace na volby) a ostatní přesuny mezi rozpočtovými položkami dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno—j ih <.>
<br> Projednáno: Materiál byl zaslán finančnímu výboru k projednání <.>
<br> Vysvětlivky:
<br> MŠ — mateřské školy
<br> ZŠ — základní školy
<br> SÚ — stavební úřad
<br> DDHM — drobný dlouhodobý hmotný majetek ÚT — ústřední topení
<br> Příloha: 1.Rozpočtové opatření č.7/2021 — tabulka <.>
<br> Usnesení: RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č.v7/2021 V následujícím rozsahu.RMČ Brno—jih postupuje tento materiál zastupitelstvu MC Bmo—j ih — viz příloha <.>
<br> Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č.7/2021 tedy činí 244,426.768,-— Kč <.>
<br> Hlasování: pro - proti - zdržel se -
<br> Brno,dne: 20.07.2021 V Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXX Předkládá: Finanční odbor MC Brno—jih
<br> Finanční odb ' 317% 7 A
<br> záď/>
<br> O
<br> Rozpočtové opatření č.7/2021
<br> Příloha č.1
<br> Příjmy:
<br> Výdaje:
<br> Rozpočtová Text: skladba
<br> Částka V Kč
<br> Rozpočtová skladba
<br> Text:
<br> Částka v Kč
<br> 6409/5901
<br> Nespecifikovaná rezervy
<br> —500.000,-
<br> 3111/5171
<br> Opravy,udržování — MŠ Klášters...

Načteno

edesky.cz/d/4777657

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz