« Najít podobné dokumenty

Obec Běrunice - Rozhodnutí -Sadový areál Sady Sobotka s.r.o.- Běruničky Jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běrunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-053104.pdf (323.77 kB)
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 25.6.2021
<br>
Spisová značka: SZ 053104/2021/KUSK ÚSŘ/Vo
<br> Č.j.: 084386/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Bc.Vondra/ 257 280 937 / 607 059 500
<br>
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací
<br> správní orgán“),jako správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o
<br> krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle § 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na podkladě odvolání,které dne 12.2.2021 podala
<br> společnost Sady Sobotka s.r.o <.>,IČO 27596567,Kolmá 597/5,190 00 Praha,kterou zastupuje společnost
<br> Odbytové družstvo ovoce Český ráj,IČO 27651347,Kolmá 597/5,190 00 Praha (dále jen „odvolatel“),rozhodl
<br> podle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto:
<br> Rozhodnutí č.j.MEUPDY/00003596/VUP/2021/JZí,spis.zn.MEUPDY/001453/VUP/2020/JZí ze dne
<br> 29.1.2021,které vydal Městský úřad Poděbrady,odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební
<br> úřad“),jímž byla zamítnuta žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení s posouzením
<br> vlivů na životní prostředí ve věci stavby: Sadový areál Sady Sobotka s.r.o.- Běruničky Jih,Běrunice,Běruničky
<br> (dále jen „stavba“),na pozemku parc.č.55/1,55/22 v katastrálním území Běruničky,s e r u š í a v ě c
<br> s e v r a c í k n o v é m u p r o j e d n á n í stavebnímu úřadu <.>
<br> Účastníky řízení podle § 27 odst.1 správního řádu je společnost Sady Sobotka s.r.o <.>,IČO 27596567 <,>
<br> Kolmá 597/5,190 00 Praha <.>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Stavební úřad vydal dne 29.1.2021 pod č.j.MEUPDY/00003596/VUP/2021/JZí,spis.zn <.>
<br> MEUPDY/001453/VUP/2020/JZí výše uvedené rozhodnutí.Důvodem zamítnutí žádosti bylo vyhovění
<br> námitkám účastníků řízení.Proti tomuto rozhodnutí odvolatel podal odvolání,ve kterém uved...

Načteno

edesky.cz/d/4777100

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běrunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz