« Najít podobné dokumenty

Obec Cheznovice - ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 20. 7. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cheznovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 20. 7. 2021
ZÁPIS
<br> z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice,podle © 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,konaného dne 20.července 2021 od 18.00 hodin v přístavbě LD V Cheznovicích
<br> Přítomni: XXXXX XXXXX,XXXXX XXXX,XXXX XXXXXX,XXXX XXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ad X <.>
<br> ad X <.>
<br> MVDr.XXX XXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Jednání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice zahájil XXXXXXXX XXXXX XXXXX,uvítal přítomné.Poté řízení schůze předal zastupitelce paní Janě Urxové <.>
<br> Ta konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Cheznovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 12.7.2021 do 20.7.2021 včetně.Současně byla zveřejněna na „elektronické
<br> úřední desce“.'
<br> Předsedající schůze dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1 zápisu) konstatovala,že přítomno je 7 členů zastupitelstva
<br> (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášení schopné.'
<br> Upozornila přítomné,že společně s písemným zápisem jednání bude pořízen i zvukový záznam,který bude zachycovat celý průběh jednání <.>
<br> Ověřovateli zápisu navrhla XXXXX XXXX a XXXX XXX,zapisovatelem Janu Taušovou
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Cheznovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Humla a XXXXX Urxe,zapisovatelem Janu Taušovou
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.92 bylo schváleno <.>
<br> Kontrola usnesení:
<br> - podpis Smlouvy o dílo pro akci Výměna topných těles a rozvodů v ZŠaMŠ Cheznovice firmu XXXXXXX XXXX,Odborářská XXX,Komárov za cenu včetně XX% DPH 323.228,— Kč
<br> - podpis Dodatek č.1 — změna termínu - Smlouva o dílo ze dne 9.3.2021 — „Cheznovice — kanalizace Z7“
<br> — podpis Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo — Asfaltové povrchy — lokalita Z7
<br> — podpis Smlouv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č....

Načteno

edesky.cz/d/4777081

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cheznovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz