« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Závěrečný účet obce Borušov za rok 2020 (včetně zprávy a příloh) - schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Borušov za rok 2020 (včetně zprávy a příloh) - schválený
Závěrečný účet obce Borušov za rok 2020
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje jsou uvedeny v celých Kč)
<br>
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2020
<br> % plnění k
upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 3 310 400 -45 600 3 264 800 3 264 552 100,0
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 560 500 622 600 2 183 100 2 183 034 100,0
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 5 000 11 100 16 100 16 108 100,0
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 68 100 1 802 400 1 870 500 1 870 488 100,0
<br> - z toho převody mezi účty 0 725 000 725 000 725 000 100,0
<br> - z toho přijaté transfery (dotace) 68 100 1 077 400 1 145 500 1 145 488 100,0
<br> Příjmy celkem 4 944 000 2 390 500 7 334 500 7 334 182 100,0
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 3 380 000 1 348 200 4 728 200 4 712 272 99,7
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 1 564 000 1 042 300 2 606 300 660 228 25,3
<br> Výdaje celkem 4 944 000 2 390 500 7 334 500 5 372 500 73,2
<br> Saldo: Příjmy - výdaje 0 0 0 1 961 682 -
<br> Třída 8 - Financování 0 0 0 0 -
<br> - z toho prostředky minulých let 0 0 0 0 -
<br> Zisk ( + ),ztráta ( - ) 0 0 0 1 961 682
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou přílohou k závěrečnému účtu <.>
Kapitálové výdaje ve výši cca 1,946.000,00 Kč nebyly čerpány u výstavby kanalizace,akce
bude realizována v následujících letech <.>
<br>
2) Hospodaření s majetkem obce
Majetek je řádně inventarizován a je veden na majetkových účtech - výkaz rozvaha.Při
nakládání s majetkem je postupováno v souladu se zákonem o obcích <.>
<br>
3) Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost <.>
<br>
4) Stav účelových fondů a finančních aktivit
Obec netvořila žádné účelové fondy <.>
<br>
5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Nejsou zřízeny žádné p...

Načteno

edesky.cz/d/4776977

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz